Bescherming van uw privacy

Binnen de gemeente Mook en Middelaar wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, (keten) partners en natuurlijk van u als inwoner.  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van onze wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere  medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy en om uw recht te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. De gemeente Mook en Middelaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in heel Europa.  De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien:

Betrokkene  toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel;

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
 2. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 3. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belang van betrokkene of ander natuurlijk persoon te beschermen,
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of taak in het kader van openbaar gezag,

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Geheimhoudingsplicht

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Bewaren gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. U kunt op verschillende manieren een verzoek indienen om gebruik te maken van uw rechten. U kunt uw verzoek met behulp van het webformulier indienen. Daarnaast kunt u ook een afspraak maken om uw verzoek in te dienen of uw verzoek per post of e-mail opsturen.

Uw rechten:

 • Inzage: U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Correctie: Kloppen de door de gemeente verwerkte gegevens niet? Dan kunt u deze laten aanpassen of aanvullen.
 • Vergetelheid: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij echter wel bewaren op basis van wettelijke bepalingen.
 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Dataportabiliteit: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie.
 • Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Menselijke blik: U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten als u denkt dat de gemeente een geautomatiseerd besluit over u heeft genomen.

Houd bij het indienen van uw verzoek rekening met de volgende voorwaarden:

 • Uw verzoek heeft betrekking op uw eigen persoonsgegevens (er zijn uitzondering bij kinderen onder de 16).
 • Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Er zijn een aantal wettelijke uitzonderingsgevallen wanneer informatie niet verstrekt hoeft te worden, dan wel redenen waarom de gemeente niet aan uw verzoek kan voldoen.Tenslotte wijzen wij u erop dat u ook uw eerder verleende toestemming voor een bepaalde verwerking weer kunt  intrekken.

Webformulier

Om dit webformulier volledig in te kunnen vullen heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de website van DigiD. Gegevens die bij ons bekend zijn, worden voor ingevuld.

Een afspraak maken of uw verzoek per e-mail of post indienen

U kunt uw rechten uitoefenen door een afspraak te maken of door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar (zie kopje informatie en klachten voor contactinformatie). Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren. De gemeente moet immers met zekerheid kunnen vaststellen dat niemand anders uw gegevens opvraagt.

Reactie op uw verzoek:

De gemeente beslist binnen 1 maand op uw verzoek, tenzij er gegronde redenen zijn om de termijn met twee maanden te verlengen. In het geval dat de termijn wordt verlengd, informeren wij u daar binnen een maand over.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Het college van burgemeester en wethouders blijft verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Gemeentelijke website

De gemeente Mook en Middelaar gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vastleggen gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Mook en Middelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen om actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op u aanvraag (telefonisch of per post) te reageren.

Verwerkingsregister

Zoals bovenstaand aangegeven voeren we binnen de gemeente Mook en Middelaar taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Hierover willen wij open en transparant zijn. Om inzicht te geven in het gebruik van persoonsgegevens houden wij een register van verwerkingen bij. Hierin staat onder andere voor welk doel we welke gegevens gebruiken. Wij doen ons uiterste best om dit register actueel en volledig te houden. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u daarover met ons contact opnemen.

Cookies

De gemeente Mook en Middelaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatie en klachten

Heeft u vragen ver de bescherming van uw persoonsgegevens of als betrokkene over het uitoefenen van een van uw rechten, neem dan contact op met de gemeentelijke Functionaris: gegevensbescherming; Mevrouw B.A. Schijven, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook, Tel. (024) 696 91 11fg@mookenmiddelaar.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een juridisch advies of een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Telefoon: 0900-2001 201 (€0,05/minuut plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon). Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Toepasselijk recht  

Op deze privacyverklaring is de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming  van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Mook en Middelaar te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Mook en Middelaar gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.