Bent u gevlucht uit Oekraïne? Wilt u meer weten over werken in Nederland?

Bent u gevlucht uit Oekraïne? Wilt u meer weten over werken in Nederland? En over wat daarbij belangrijk is? U komt het te weten tijdens een afspraak met het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Kijk ook op Hoe werkt het voor Oekraïense vluchtelingen? | WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (werkbedrijfrvn.nl)(externe link)

Mag ik werken?

Vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijk Bescherming van de Europese Unie vallen betaald werken en vrijwilligerswerk doen. U heeft dit nodig:

 • Verblijfstatus tijdelijk beschermde (1) > krijgt u via de IND (na inschrijving in de BRP);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • IBAN-bankrekening.

Als u betaald werk gaat doen:

 • Krijgt u een arbeidsovereenkomst;
 • Heeft u dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer, zoals recht op het geldende loon, een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en vakantietoeslag;
 • Neem geen contante betalingen (cash) van uw loon aan. Laat uw loon overmaken op uw bankrekening en vraag om een loonspecificatie/loonstrook.

Let op: Werk heeft gevolgen voor uw leefgeld. U moet uw werk melden bij de gemeente waar u verblijft.

Als u onbetaald/als vrijwilliger gaat werken:

 • De organisatie waar u gaat werken moet een vrijwilligersverklaring hebben;
 • U krijgt een vrijwilligersovereenkomst;
 • Het vrijwilligerswerk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken;
 • Vrijwilligerswerk is geen regulier werk waarvoor betaald moet worden.

Afspraak maken

Zo maakt u een afspraak: T: (024) 751 75 00, E-mail: administratie@wbrn.nl. Als u geen Engels spreekt, neem dan zelf een vertaler mee.

Eigen bedrijf

Als u een eigen bedrijf wilt starten in Nederland, neem dan contact op met het Ondernemerspunt / bureau Ondernemers van de gemeente waar u verblijft.

Bezoekadres

Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nijmegen
Website: www.werkbedrijfrvn.nl(externe link)

(1) Document van de IND. Heeft u dit document nog niet ontvangen, dan is een document waarmee u uw nationaliteit kunt aantonen voldoende. Deze overgangsregeling geldt t/m 31 oktober 2022. Had u een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne dan gelden vanaf 19 juli andere regels.

Ik wil hulp geven - MaasBuren bundelt lokale initiatieven

Veel Oekraïners hebben (nood)hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in. U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. De Buurtverbinders van Maasburen hebben een pagina aangemaakt om zoveel mogelijk de initiatieven in onze gemeente te bundelen: maasburen.nl/bundel/Hulp-aan-vluchtelingen-uit-Oekraïne(externe link)

Ook is er een platform voor vluchtelingen en mensen die willen helpen: www.RefugeeHelp.nl(externe link), met initiatieven van overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 

Ik wil een tijdelijk bouwwerk realiseren of een bestaand bijgebouw inzetten voor tijdelijke huisvesting

Dat kan. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Uitganspunt is dat we tijdelijk toestemming verlenen. Wél moet u melding doen voor het gebruik van bestaande en eventueel te realiseren bebouwing. De Veiligheidsregio controleert of bouwwerken voor bewoning geschikt zijn.

Voorwaarden

Wie een tijdelijke woning wil bijplaatsen of een bestaand bijgebouw wil aanmelden als opvanglocatie, moet hiervan melding doen. Voorwaarden zijn:

 • Wij gaan bij iedere melding uit van een eigen verantwoordelijkheid van inwoner en/of ondernemer.
 • Het huisvesten is altijd van tijdelijke aard en geldt alleen voor Oekraïners (en eventueel statushouders).
 • U kunt alleen een melding doen voor eigen terrein.
 • Huisvesten in een bedrijfspand (niet zijnde de bedrijfswoning) is in beginsel niet wenselijk, vanwege geschiktheid.
 • Voor bijplaatsing geldt dat alleen verplaatsbare bouwwerken als een unit of een (sta)caravan worden toegestaan.
 • Het realiseren van tijdelijk te plaatsen bouwwerken wordt alleen naast of achter een bestaande woning toegestaan. Op het terrein achter de woning moet minimaal 30 m² en 50% van het terrein onbebouwd blijven.
 • Als de huisvesting eindigt, moeten tijdelijk toegestane bouwwerken binnen 1 maand worden verwijderd. (Dat is alleen anders als voor het bouwwerk geen vergunning voor het plaatsen nodig is. Regels voor vergunningsvrij bouwen zijn te vinden op www.mookenmiddelaar.nl/vergunningvrij-bouwen).
 • Bij huisvesting in bestaande bouwwerken (bijvoorbeeld vakantie-, recreatie- of bedrijfswoning) geldt bij beëindiging, dat er opnieuw melding moet worden gedaan als er andere personen worden opgevangen.
 • Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden.
 • Voordat het bijgebouw in gebruik kan worden genomen, moet de veiligheid gecontroleerd zijn door de veiligheidsregio.

Melding doen

Wilt u melding doen van het realiseren van een tijdelijke bouwwerk of het tijdelijk gebruik van een bestaand bijgebouw, stuur dan het volgende naar omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl:

 1. Een situatietekening op schaal met daarop aangegeven de locatie van het bouwwerk dat men wil plaatsen / gebruiken.
 2. Afmetingen van het te realiseren bouwwerk. Aangeven van vluchtroutes.
 3. Periode van tijdelijke huisvesting.

Beoordeling melding

Na ontvangst van de melding met juiste tekening en informatie wordt deze met een positieve grondhouding afgehandeld. We gaan na of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. En informeren de Veiligheidsregio over het verzoek. Uw locatie zal worden bezocht en beoordeeld op veiligheid en gezondheid. U ontvangt daarna een brief met nadere informatie.

Meldt particuliere opvang

Is uw bijgebouw goedgekeurd, dan kunt u zich als opvanglocatie aanmelden via de organisatie Takecarebnb(externe link). De vluchtelingen die u straks opvangt moeten zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijvingen gaan persoonlijk op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 024 696 91 11. Behalve de opgevangen vluchteling moet ook de hoofdbewoner meekomen naar het gemeentehuis, om toestemming te verlenen. 

Ik wil een logeerplek aanbieden - Meld dit bij Vluchtelingenwerk Nederland / takecarebnb

Dit kan via Vluchtelingenwerk Nederland. Op het platform van Vluchtelingenwerk(externe link) vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. Daar staat ook informatie over het aanbieden van een logeerplek via takecarebnb(externe link). Houd er rekening mee dat het gaat om mensen met een oorlogstrauma, die u waarschijnlijk enkele maanden een logeerplek gaat bieden. Takecarebnb bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. De verantwoordelijkheid van de huisvesting is altijd aan degene die de huisvesting aanbiedt. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. Takecarebnb(externe link) heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen.

Ik vang vluchtelingen op - Meld dit bij de gemeente

Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op? Meld dit dan bij de gemeente, zodat we de vluchtelingen kunnen registreren. Zodat ze bijvoorbeeld in aanmerking komen voor gezondheidszorg en onderwijs. En zodat de hulpdiensten bij calamiteiten weten dat er meer mensen aanwezig zijn. Inschrijvingen gaan persoonlijk op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via (024) 696 91 11. Behalve de opgevangen vluchteling moet ook de hoofdbewoner meekomen naar het gemeentehuis, om toestemming te verlenen. 

Ik vang vluchtelingen op – Lees deze handreiking voor particuliere opvang

In de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners(externe link) vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

Ik wil spullen geven - Raadpleeg Vluchtelingenwerk Nederland

Ook spullen doneren voor vluchtelingen kan via het platform van Vluchtelingenwerk(externe link) Nederland. Hier vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. En informatie over het doneren van spullen. Ook kunt u er een eigen initiatief aanmelden.

Ik wil vrijwilliger worden

Wilt u vrijwilliger worden specifiek voor de opvang van vluchtelingen aan de kade, dan willen we u vragen om dit formulier in te vullen. Daarnaast biedt Stichting Vluchtelingenhulp Mook (VHM) maatschappelijke begeleiding aan alle vluchtelingen (statushouders) die in onze gemeente verblijven. Dus ook aan vluchtelingen uit Oekraïne die (tijdelijk) in onze gemeente logeren. Wilt u vrijwilliger bij VHM worden, kijk dan op de website http://www.vluchtelingenhulpmook.nl(externe link)

Ik wil geld geven - Doe dit via Giro 555

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Informatie voor vluchtelingen in eigen taal - Ga naar forrefugees.vluchtelingenwerk.nl

Op forrefugees.vluchtelingenwerk.nl(externe link) vindt u informatie voor vluchtelingen in de eigen taal: فارسی, Somali, العربية, English, دری, Français, ትግርኛ en Türkçe. Wie nieuw in Nederland is, moet belangrijke zaken regelen. Denk aan: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, werk, inkomen. Alle informatie over deze zaken staat op deze website.

Rode Kruis hulplijn voor slachtoffers van het conflict

Veel slachtoffers van het conflict die in Nederland aankomen, hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze spreken de taal niet en kennen de weg niet. Daarom kunnen ze bij praktische vragen contact opnemen met de Rode Kruis Informatielijn. Deze werkt via WhatsApp. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.

Gemeentelijke opvanglocaties Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar biedt op dit moment meerdere Oekraïners een tijdelijke opvangplek. Ondertussen onderzoeken we een aantal locaties waar we tijdelijke woningen zouden kunnen neerzetten. Het is nog niet duidelijk of we hiervoor voldoende geld van het Rijk kunnen krijgen. Het Het aantal locaties dat verkend wordt voor de realisatie van flexwoningen voor vluchtelingen, statushouders en urgente woningzoekenden wordt beperkt tot twee:

 • het perceel aan de Bovensteweg, tegenover het sportpark van Eendracht ’30, Mook;
 • de locatie van Mooiland, perceel aan Fuikstraat nabij hoek Dorpsstraat – Fuikstraat, Middelaar;

Op deze locaties willen we tijdelijke wooneenheden gaan realiseren. Voor vluchtelingen en woningzoekenden. Tijdelijke wooneenheden worden doorgaans gerealiseerd voor een termijn van 10 jaar, waarbij eventueel verlenging mogelijk is naar 15 jaar.