Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad van onze gemeente bestaat uit 13 leden(externe link) . De leden van de raad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. De nevenfuncties van de raadsleden zijn openbaar en zijn terug te vinden bij desbetreffende raadslid.

Diverse taken

De gemeenteraad heeft diverse taken. De raad controleert het college en de burgemeester op de wijze waarop zij de gemeente besturen. Ook stelt de raad de formele en financiële kaders vast. Als volksvertegenwoordiging vertolkt de raad de mening van de bevolking en zet dit om in beleid. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

Voorzitter gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Raadscommissies

De gemeenteraad werkt met ingang van 2023 met een nieuw vergadermodel. In dit nieuwe vergadermodel zijn de commissies Samenleving en Grondgebied standaard samengevoegd tot de Algemene commissie. Daarnaast is er ook de Commissie Begroting en Rekening waarin de grote financiële stukken zoals de begroting en de jaarrekening worden behandeld. De Algemene commissie behandelt alle onderwerpen met uitzondering van de onderwerpen die in de Commissie Begroting en Rekening worden behandeld.

Voorbereiding besluitvorming

De Algemene commissie en de Commissie Begroting en Rekening bereiden de besluitvorming door de raad voor en adviseren de raad hierover. De commissies bestaan uit afgevaardigden van de verschillende raadsfracties. Deze afgevaardigden zijn raadsleden of commissieleden(externe link). De commissieleden worden benoemd door de raad, op voordracht van de fracties. Het voorzitterschap wordt vervuld door een raadslid. Alle vergaderingen zijn openbaar. Inwoners kunnen inspreken over geagendeerde onderwerpen in deze commissies.

Raadsinformatieavond

Nieuw in het vergadermodel is de Raadsinformatieavond waarin onderwerpen beeldvormend (informatief) en/of opiniërend (waarbij de mening van de raad wordt gepeild) worden behandeld. In deze vergadering worden net als in de commissies geen besluiten genomen. De Raadsinformatieavond is een openbare vergadering. Inwoners zijn uitgenodigd om deze bij te wonen en hebben de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht. Daarnaast kunnen inwoners in de gelegenheid worden gesteld om een vraag te stellen in de vergadering.

Informatie over aanmelden

Zie de pagina 'inspreken en vragen stellen in vergadering' voor meer informatie over het aanmelden en gang van zaken. De aankondigingen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website en in Ter Sprake.