De energieprijzen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Daar heeft iedereen in Nederland mee te maken. Maar mensen met een laag inkomen worden extra hard getroffen. Daarvoor is de eenmalige energietoeslag opnieuw van kracht voor het jaar 2023.

Hoeveel is het?

De eenmalige energietoeslag bedraagt € 1.300,- per huishouden.

Niet aanvragen

U hoeft geen aanvraag in te dienen als u:

 • Algemene bijstand, met uitzondering van huishoudens met kostendelende medebewoners ontvangt;
 • Sedert 1 januari 2023 bijzondere bijstand ontvangt;
 • Een uitkering op grond van de IOAW ontvangt;
 • Een uitkering op grond van de IOAZ ontvangt;
 • Algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank of
 • De energietoeslag voor het jaar 2022 hebt ontvangen.

Aan u wordt automatisch de energietoeslag voor 2023 betaald. U krijgt vanzelf een brief. De betaling volgt zo snel mogelijk, maar u ontvangt de toeslag uiterlijk 31 december 2023.

Wel aanvragen; vanaf 1 november 2023

Indien bovenstaande niet op u van toepassing is, dan moet u wel een aanvraag indienen. Dit geldt ook voor de huishoudens met kostendelende medebewoners. Wij beoordelen of u aan de eisen voldoet. Indien dat zo is betalen we de toeslag zo spoedig mogelijk uit.

U kunt vanaf 1 november 2023 een aanvraag doen. Daarvoor gebruikt u onderstaand formulier.

De voorwaarden

Er gelden twee voorwaarden:

 1. u betaalt de rekening voor de energie (gas en elektra);
 2. u heeft een laag inkomen.
 • Met een laag inkomen bedoelen wij een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.386,95 en voor gehuwden € 1981,34; netto per maand zonder vakantiegeld.
 • Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger. Dat is € 1.547,73 voor een alleenstaande en € 2.101,70 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets

Bij het beoordelen van het recht op de energietoeslag kijken we niet naar uw vermogen. Dus spaargeld, een auto, eigen huis of waardevolle bezittingen tellen niet mee.

Geen recht

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • In een inrichting woont;
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
 • Bij ons staat ingeschreven met een briefadres;
 • Jonger bent dan 21 jaar;
 • Jonger bent dan 27 jaar en aanspraak heeft op studiefinanciering.

Studenten

Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering hebben geen recht op de energietoeslag 2023. Uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs, en studenten in de leenfase die de laatste maand voorafgaand aan die leenfase een aanvullende beurs ontvingen, kunnen in het studiejaar 2023-2024 een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten ontvangen. Dit is een bedrag van € 400,-. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door DUO.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om de aanvraag te doen? Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrienden. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van SSHB. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer 06 23842964 of kijk op www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade(externe link).

Zorgen over geld

Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar moeilijk rondkomen?  Dan kunt u hulp vragen bij SSHBsupport. Meer informatie bij Ida Egberink (06-30006035). Of kijk op de website: www.sshbsupport.nl(externe link).

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Publiekszaken via (024) 696 9111 of stuur een email naar werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl