De onderstaande infographic geeft met 5 korte tekstjes, 2 cirkeldiagrammen en een opsomming met wat bedragen weer hoe de begroting van 2023 er voor de gemeente Mook en Middelaar uitziet.

Ondersteuning van inwoners

Iedereen moet kunnen meedoen in onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening op orde is en blijft. Wie recht heeft op zorg en ondersteuning krijgt de juiste hulp. Voor inwoners met een laag inkomen kijken we naar een verruiming van het minimabeleid. En: we zetten in op extra preventie en betere samenwerking om problemen te voorkomen of te verkleinen.

Leefbaarheid op peil

Onze inwoners moeten zich veilig en thuis voelen. Daar zorgen we voor door de leefbaarheid in onze kernen op peil te houden of waar mogelijk te verbeteren. Met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid, meer betaalbare woningen en een optimale inrichting van de openbare ruimte.

Inwoners beter betrekken

We gaan inwoners en ondernemers actiever betrekken bij onze plannen en projecten. Door ze op tijd te informeren, samen naar mogelijkheden te kijken, naar ze te luisteren en hun kennis te benutten. Met een nieuwe aanpak voor inwonerparticipatie willen we samen onze kernen zo goed mogelijk inrichten.

Toerisme, natuur en duurzaamheid

Wij willen onze gemeente aantrekkelijker maken voor onze eigen inwoners en ondernemers en voor toeristen. Dat doen we samen. Initiatieven voor kunst en cultuur worden waar mogelijk ondersteund. Voor duurzaamheid gaan we de huidige doelstellingen tegen het licht houden, zodat er een haalbare planning komt om toe te werken naar een energieneutrale gemeente.

Stabiele organisatie

Als gemeente en gemeenschap staan we voor de nodige uitdagingen. Om die het hoofd te bieden en daarnaast in toonaangevende projecten - zoals Ecozone (spoorzone), Proef Plasmolen en Molenhoek Zuid - daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, is een stabiele organisatie vereist. We kiezen in 2023 voor een gerichte uitbreiding van onze organisatie.

Inkomsten gemeente Mook en Middelaar 2023

Inkomsten
Wat ontvangt de gemeente?x 1.000 euro
Uitkeringen gemeentefonds12.800 euro
Overige uitkeringen rijk1.647 euro
Onroerende zaakbelastingen2.199 euro
Overige belastingen1.738 euro
Rente en dividend385 euro
Overige baten606 euro
Onttrekking reserves116 euro
Totaal19.492 euro

Uitgaven gemeente Mook en Middelaar 2023

Uitgaven
Waaraan wordt het besteed?x 1.000 euro
Programma Sociale leefomgeving2.548 euro
Programma Sociaal domein6.525 euro
Programma Fysieke leefomgeving2.144 euro
Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid1.748 euro
Programma Bestuur en organisatie1.392 euro
Overhead (o.a. dienstverlening)5.067 euro
Onvoorzien en overig32 euro
Voordelig resultaat37 euro
Totaal19.492 euro

Belastingtarieven 2023

  • Ozb eigenaren woning: 0,1191% van de woz-waarde
  • Hondenbelasting: € 59,88 per jaar voor een eerste hond en € 86,16 voor elke volgende hond
  • Afvalstoffenheffing: € 203,52 per jaar vermeerderd met € 9,50 per lediging container restafval en € 2,11 per klepopening centrale verzamelcontainer
  • Rioolheffing eigenaar: € 118,08 per jaar vermeerderd met € 18,72 voor de eerste 500 m3 waterverbruik