We moeten met elkaar de komende jaren een omslag maken naar schone energie. Daar werken we op allerlei manieren aan. Samen met de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg hebben we de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Hieruit blijkt dat we in Mook en Middelaar geen ruimte hebben voor enorme parken van windmolens en zonnepanelen. Op een iets kleinere schaal kunnen we wél energie opwekken.

Welke projecten wél?

Als gemeente willen we graag meewerken aan dit soort projecten, mits ze van meerwaarde zijn voor onze inwoners, omgeving en gemeente. Daarom hebben we een aantal beoordelingscriteria opgesteld, waaraan een project moet voldoen. Kort samengevat willen we de sterke punten van ons landschap en onze omgeving behouden en versterken. Meldt een initiatiefnemer zich bij de gemeente, dan moet het project op alle vlakken een ruime voldoende scoren. De criteria vindt u in de Visie op grootschalige energie-opwek Mook en Middelaar.

Uw mening telt

We hebben al met diverse organisaties gesproken over deze beoordelingscriteria en onze inwoners gevraagd naar hun mening. Staan de juiste beoordelingscriteria nu op papier? Welke mist u eventueel nog? Waarmee moeten we bijvoorbeeld nog meer rekening houden als er initiatieven komen? De reacties zijn meegenomen in deze visie die op 3 februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de beoordelingscriteria geldig. Dient zich een concreet project aan, dan beoordelen we dit aan de hand van de criteria. Ieder project wordt ook nog zelf aan de gemeenteraad voorgelegd. U kunt op dat moment uw mening geven over dit specifieke project.