Op dit moment werkt gemeente Mook en Middelaar aan een nieuw participatiebeleid. Steeds meer inwoners, ondernemers en organisaties willen invloed hebben of een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun fysieke of sociale leefomgeving. Hoe participatie moet verlopen, is niet wettelijk vastgelegd. De mate waarin en de manier waarop we samen werken en onze inwoners betrekken, blijft dus maatwerk. Hoewel de gemeente het belang van participatie erkent en er ook verschillende projecten met participatie tot stand zijn gekomen, is er altijd ruimte voor verbetering. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een vernieuwde aanpak. 

Planning

Deze aanpak burgerparticipatie is 20 september met de raad besproken in een opiniërende raadsvergadering. De raad heeft hier meningen en ideeën meegegeven aan het college voor verdere uitwerking. De participatieaanpak wordt op een later moment voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. U vindt de stukken van deze vergadering via www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad

Peiling onder inwoners

Om input te krijgen voor het nieuwe participatiebeleid organiseerde de gemeente in mei een behoeftepeiling onder inwoners. We hebben u onder andere gevraagd bij welke onderwerpen u graag betrokken wordt. Via welke (sociale media) kanalen we u het beste kunnen informeren en op welke wijze we u het beste kunnen betrekken bij de plannen, beleid en projecten van de gemeente. Opvallende uitkomsten van dit onderzoek waren:

  • Inwoners willen gemiddeld betrokken worden bij gemeentelijk beleid. En dan vooral bij onderwerpen als milieu/duurzaamheid, energietransitie/Ecozone, infrastructuur en bouw-/bestemmingsplannen.
  • Inwoners willen vooral geïnformeerd worden of ze zien een raadplegende/adviserende rol voor zichzelf weggelegd. 
  • Wie betrokken wil worden, geeft de voorkeur aan een digitale enquête of een digitale nieuwsbrief. En: wil aan het begin of tijdens de plan- en beleidsvorming betrokken worden. Als gelijkwaardige gesprekspartner.

Nieuw participatiebeleid

Met het participatiebeleid wil de gemeente beter gebruikmaken van de aanwezige kennis en expertise bij inwoners. Tenslotte weet u wat er speelt in uw buurt of wijk. Een beleidskader met 10 heldere spelregels participatie, het instrumentarium participatie en een stappenplan participatie moeten ervoor zorgen dat de gemeente inwoners vroegtijdig betrekt. Zodat er voor inwoners wat te kiezen valt en de gemeente ook ruimte heeft om dit mee te nemen in de plannen. De ambitie is om met behulp van het nieuw participatiebeleid de komende jaren op een goede manier met inwoners, ondernemers en instanties in gesprek te gaan en samen te werken aan plannen. Met als resultaat beter beleid en een prettige leefomgeving waar het voor alle inwoners fijn is om te wonen, werken en recreëren.