Wat is het?

De gemeente hecht waarde aan een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven. Persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, versterking van de gemeenschap, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning zijn daarbij belangrijke waarden. Organisaties die activiteiten op dit gebied ontplooien kunnen mogelijk voor een subsidie in aanmerking komen.

Verwijzingen

De subsidieverordeningen kunt u raadplegen via de link Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022(externe link) en voor de Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar(externe link)

Hoe werkt het?

Binnen de subsidies maken we een onderscheid tussen jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies:

Jaarlijkse subsidies

Verzorgt u een jaarlijks activiteitenaanbod dat aan de omschrijving voldoet? Dan kunt u een aanvraag om subsidie indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag zal gekeken worden, of de activiteiten voldoen aan de criteria van de nota Algemene Subsidieverordening en de nota Deelsubsidieverordening Leefomgeving(externe link). Er wordt ook gekeken of de organisatie de subsidie ook echt nodig heeft, dus niet met behulp van andere inkomsten, zoals eigen bijdragen, de activiteiten kan bekostigen. Ook de gemeente zal moeten bekijken of er voldoende geld beschikbaar is om aan een aanvraag tegemoet te komen. Daar moeten soms prioriteiten bij gesteld worden. Overleg daarom eerst met de gemeente voordat u aan een nieuwe activiteit begint waarvoor u een subsidie zou willen krijgen.

Eenmalige subsidies

Het is ook mogelijk om een subsidie aan te vragen in eenmalige kosten. Die kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld een eenmalige activiteit (een evenement maximaal eens in de vier jaar), een Vonkje of eenmalige investeringen voor bijvoorbeeld materialen en/of in een gebouw. Ook voor deze activiteiten dient u het standaard aanvraagformulier onderaan deze pagina te gebruiken. Voor procedure, indieningsvereisten en criteria kunt u de Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022(externe link) en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar 2023(externe link) van onze gemeente raadplegen.

Wat moet ik doen?

Aanvragen van een jaarlijkse subsidie

Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier. De aanvraag dient gedaan te worden vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Voor de verdere procedure en indieningsvereisten kunt u de Algemene Subsidieverordening raadplegen. Als u een digitaal invulformulier wilt ontvangen, kunt u dit opvragen via Publiekszaken van de gemeente op telefoonnummer (024) 696 91 11 of gemeente@mookenmiddelaar.nl

Aanvragen voor een eenmalige subsidie

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier. Het aanvragen van een eenmalige subsidie kan gedurende het hele jaar. Voor de verdere procedure en indieningsvereisten kunt u de Algemene Subsidieverordening raadplegen, alsmede Hoofdstuk II van de Deelsubsidieverordening. Als u een digitaal invulformulier wilt ontvangen, kunt u dit opvragen via Publiekszaken van de gemeente op telefoonnummer (024) 696 91 11 of gemeente@mookenmiddelaar.nl

Hoe lang duurt het?

Jaarlijkse subsidie

Indien u een jaarlijkse subsidie wilt aanvragen, dan dient dit vóór 1 juni te geschieden. Bijvoorbeeld, u wilt voor het jaar 2025 een aanvraag doen, dan dient de aanvraag voor 1 juni 2024 bij de gemeente te zijn. Het college neemt hierop in december, na de vaststelling van de gemeentebegroting, een besluit. Indien u de aanvraag later dan 1 juni indient, dan wordt het besluit mogelijk later genomen.

Eenmalige subsidie

De aanvraagtermijn voor een eenmalige subsidie (bijvoorbeeld voor een evenementensubsidie of een Vonkje) is afhankelijk van het doel waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Standaard bedraagt de termijn 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Het college neemt dan binnen 8 weken een besluit. Bij een investeringssubsidiegelden andere termijnen. Deze moeten 6 maanden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden respectievelijk de aanschaf van materialen aangevraagd worden. Het college neemt binnen 5 maanden na de aanvraag een besluit. Te laat ingediende aanvragen kunnen leiden tot latere besluitvorming of het niet meer in behandeling nemen van de aanvraag.