Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Ter inzage legging

Burgemeester en Wethouders van Mook en Middelaar maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van de door de gemeenteraad op 7 april 2016 vastgestelde structuurvisie:

-        Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg(externe link) 

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld 'Wonen' in de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas Venlo en Venray) vastgelegd.

Globale inhoud regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg zich de komende jaren voor gesteld zien ten aanzien van volkshuisvesting. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Noord-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Daarbij is niet uit te sluiten dat binnen de planperiode van de structuurvisie (2030) de in de bestemmingsplannen opgenomen directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten dat door de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten om woningbouw mogelijk te maken, zullen worden opengebroken. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen; bestemmingsplannen hebben dat wel.

U kunt het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken inzien

De vastgestelde structuurvisie en de bijbehorende stukken kunt u hier(externe link) inzien. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.RSVWONEN-VA01.