Tijdens de eerste fysieke raadsvergadering dit jaar in de eigen raadszaal in Mook, is afscheid genomen van raadslid drs. L.J.G.J.M.I. (Lee) Tonnaer. Vanwege de coronacrisis had de gemeenteraad voor de laatste keer in deze raadszaal vergaderd op 12 maart 2020. Het was dus allemaal wat wennen.

Afscheid (Lee) Tonnaer 

burgemeester Gradisen en Lee Tonnaer

De heer (Lee) Tonnaer, tevens voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Mook en Middelaar, heeft afscheid genomen na een raadslidmaatschap van 12½ jaar. Het was een weloverwogen besluit om het lidmaatschap van de gemeenteraad te beëindigen en afscheid te nemen. In de ontslagbrief gaf het raadslid zelf zijn motivatie aan om te stoppen: “het raadswerk vraagt in toenemende mate (te) veel van mij. Dit wordt veroorzaakt door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en door een aantal gezondheidsaspecten die mij belemmeren optimaal te functioneren, niet alleen in het publieke debat in de raadszaal, maar ook en vooral in de frequente contacten met burgers die ik mag vertegenwoordigen”.

Volksvertegenwoordiger

Burgemeester mr. drs. Willem Gradisen meldde dat de laatste passage een bevestiging is van de wijze waarop Lee Tonnaer invulling gaf aan het raadslidmaatschap: “namelijk vooral als volksvertegenwoordiger”. 

Maart 2009

Lee Tonnaer kwam tussentijds in de gemeenteraad. Hij volgde in maart 2009 Theo van Brunschot op na diens vertrek. Lee Tonnaer vormde toen de PvdA-fractie in de gemeenteraad samen met Bert Kapteijn, die enige jaren geleden helaas is overleden. Eerder was Lee Tonnaer binnen de lokale PvdA-partij actief in het fractieberaad en als commissielid.

Kenmerkende inhoudelijke bijdragen

De burgemeester noemde in de afscheidstoespraak tal van momenten waarop Lee Tonnaer kenmerkende inhoudelijke bijdragen heeft geleverd aan raadsdebatten en besluitvorming. Al in zijn eerste bestuursperiode vroeg hij bijv. aandacht voor de condities bij het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. Het ging toen met name om de overheveling van de Wajong. Pas veel later, met ingang van 1 januari 2015, kwamen de decentralisaties van het gehele sociale domein met onder andere de jeugdzorg.     

Thema herindeling

Bij de eerste raadsverkiezingen waaraan Lee Tonnaer als lijsttrekker voor de lokale PvdA deelnam, werd een zetel verloren. Het waren eind 2010 bijzondere lokale verkiezingen, waarbij het thema van de herindeling indertijd domineerde. Lee Tonnaer vormde in de nieuwe bestuursperiode een één-persoonsfractie, hetgeen extra inzet vraagt. Tevens kreeg hij als het ware een andere rol, want zijn partij nam geen deel meer aan de coalitie en het college.

Sociale onderwerpen

Zijn inbreng richtte zich veel op sociale onderwerpen, zoals de eigen bijdrage van de AWBZ, Sociale Werkvoorziening, de Wet Werken naar vermogen, de WMO, armoedebeleid en in het bijzonder kinderarmoede. Burgemeester Gradisen gaf aan dat hierbij een relatie is te herkennen met zijn inzet voor het vele vrijwilligerswerk, lokaal en regionaal, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Tijdens lintjesdag, eerder dit jaar, is Lee Tonnaer daarvoor Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Toekomstige samenwerking

Na het van de baan zijn van een herindeling in de kop van Limburg is er in de bestuursperiode 2010-2014 veel gediscussieerd over de toekomstige samenwerking. In het bijzonder over de provinciegrens heen. Lee Tonnaer koos daarbij voor een pragmatische en niet-dogmatische opstelling. Als geboren en getogen Limburger sprak hij toen de woorden dat je ook Limburger kunt zijn in een andere provincie: ook elders kun je de Limburgse vlag laten wapperen.

Deelname aan coalitie

Bij de lokale verkiezingen in 2014 wist de lokale PvdA, met Lee Tonnaer als lijsttrekker, de in 2010 verloren zetel terug te winnen. De partij trad weer toe tot de coalitie en het college. Bij de raadsverkiezingen in 2018, toen Lee Tonnaer voor de derde keer lijsttrekker was, won de PvdA opnieuw een zetel. Wederom werd er deelgenomen aan de coalitie en het college.  

75ste verjaardag

De burgemeester memoreerde het moment in september 2019 toen Lee Tonnaer de gemeenteraad verraste met een traktatie vanwege een bijzondere gelegenheid, samenhangend met zijn 75ste verjaardag. Precies 75 jaar geleden werd toen namelijk het Zuid-Limburgse dorp Mesch als eerste Nederlands dorp bevrijd. Lee Tonnaer was het eerste kind dat in bevrijd gebied werd geboren. Hij kreeg toen bewust als één van zijn voornamen “Irene”, wat staat voor vrede.

Grote betrokkenheid

Lee Tonnaer werd door burgemeester Gradisen geschetst als een raadslid met een grote betrokkenheid en zelfs passie: “afwegingen kunt u rationeel uitstekend maken. U bent analytisch sterk. Met een brede interesse en kennis van zaken. U bent in de raad een generalist, maar feitelijk op diverse terreinen ook een specialist. Maar het blijft bij u niet bij de rationele afweging. Uw gevoel speelt een belangrijke rol bij uw politieke keuze en de wijze van politiek bedrijven in de raad”.

Afscheid

De burgemeester vervolgde zijn verhaal door erop te wijzen dat, wanneer het raadslidmaatschap met een dergelijke passie wordt bedreven, een afscheid dat rationeel weloverwogen is genomen gevoelsmatig toch anders kan worden beleefd. Hij gebruikte daarbij een citaat van Blaise Pascal. Of in de woorden van de burgemeester: “hoewel de redenen kraakhelder zijn, zal het gevoel dat in de loop van de komende tijd nog moeten verwerken. Of zoals de Franse filosoof Blaise Pascal dat ooit mooi verwoordde: - le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas -. In de vertaling betekent dit: het hart heeft zijn redenen, die de reden of de ratio niet kent”.

Gemeentelijke speld van verdienste

Tot slot bedankte de burgemeester namens de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie Lee Tonnaer voor zijn 12½ jaar raadslidmaatschap en daarmee zijn bijdrage aan de gemeenschap van Mook en Middelaar. Om deze dank en waardering tot uitdrukking te brengen ontving Lee Tonnaer, naast het gebruikelijke afscheidscadeau als raadslid, de gemeentelijke speld van verdienste.