Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? De rioolaansluiting(en) van uw pand tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf maken. De rioolaansluiting(en) van de erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt door de gemeente aangelegd. U kunt een vuilwateraansluiting en een hemelwateraansluiting aanvragen. De gemeente bepaalt welke aansluiting(en) u nodig heeft.

DigiD linkRIOOLAANSLUITING AANVRAGEN  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+)) 

Houd voor het aanvragen de volgende gegevens bij de hand:

 • Kadastrale gegevens zoals sectie en perceelnummer
 • Situatietekening

Wat is het?

Aanvraag rioolaansluiting

 1. De aanvraag tot aansluiting van het pand op de riolering der gemeente Mook en Middelaar vermeldt uw contact gegevens, de ligging, straat en huisnummer van het perceel.
 2. Aan de aanvraag is een situatieschets toegevoegd.
 3. De gemeentelijke aansluitleiding tot aan de erfscheiding zal door de gemeente worden gelegd; de kosten hiervan komen voor rekening van de vergunninghouder.
 4. Door de aanvrager dient op particulier tegen de erfgrens een controleputje te worden aangebracht.
 5. Na verleende vergunning door burgemeester en wethouders zal van gemeentewege de plaats worden aangewezen waarop mag worden aangesloten.
 6. Bij aansluiting op het gemeentelijke rioleringsnet mag de sleuf niet eerder worden dichtgemaakt dan wanneer deze van gemeentewege is gecontroleerd.
 7. Elk gebouw mag slechts één aansluiting op de gemeente-riolering hebben. Van deze bepaling kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen, indien:
  • de uitgestrektheid van het gebouw meer dan één aansluiting gewenst maakt;
  • wanneer bij toepassing van de gestelde regel zich bijzondere moeilijkheden zouden voordoen;
  • ten aanzien van gebouwen die aan meer dan één straat grenzen.

Aanleg riolering bij de aanbouw

De riolering voor hemelwater en vuilwater dient gescheiden te worden uitgevoerd. De leidingen voor hemelwater dienen in rood/bruine-, de leidingen voor vuilwater in grijze kunststof te worden uitgevoerd. De te gebruiken materialen dienen minimaal van kwaliteitsklasse 41 te zijn. Het afschot van de leidingen dient tussen de 1:50 en 1:200 te liggen en de gronddekking dient minimaal 80 cm te bedragen. Voor de aansluiting van woningen wordt een leiding met een diameter van Ø 125 mm¹ toegepast.

Infiltreren regenwater

In het kader van duurzaam bouwen is het beleid van de gemeente erop gericht om zo min mogelijk schoon hemelwater via het riool af te voeren. Bij de bouw van een nieuwe woning, berging of aanbouw, dient schoon hemelwater van de daken op particulier terrein te worden geïnfiltreerd. Dit kan door de aanleg van een infiltratiegoot (wadi), infiltratietank, infiltratiekratten, etc.. Een alternatief is het opvangen van het regenwater in een regenton of vijver, gecombineerd met een infiltratievoorziening. In de regenpijp dient een ontlastmogelijkheid te worden aangebracht.

Verontreiniging

Wanneer hemelwater in de bodem wordt geïnfiltreerd mag er geen vervuiling optreden. Dit betekent dat geen materialen als lood of zink mogen worden toegepast voor daken, dakgoten en regenpijpen.

Vuilwaterlozingspunten

Schrobputjes in tuin en / of bijgebouwen dienen te worden aangesloten op het bestaande vuilwatersysteem van de woning. Afvalwater afkomstig van lozingspunten, lager gelegen dan 15 cm boven de kruin van de weg (zoals in kelder of souterrain), dient met behulp van een rioolwaterpomp te worden afgevoerd.

Verboden stoffen:

 1. Het is verboden vetten, oliën, vaste stoffen  zoals as, zand, (cement-) mortels, zuren en alkalische (vloei-) stoffen, in het algemeen stoffen welke aanleiding kunnen zijn tot verstopping van het riool resp. aantasting van de wanden van de rioolbuizen, op het riool te lozen.
 2. Burgemeester en wethouders kunnen ten opzichte van de afvoer van vaste- en vloeistoffen in elk bijzonder geval nadere eisen stellen.
 3. Door de gemeente gemaakte kosten van herstellingen aan de riolering komen voor rekening van de vergunninghouder, indien vaststaat, dat onzorgvuldigheid, nalatigheid, of slordigheid van de vergunninghouder deze herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakten.
 4. Het reinigen en ontstoppen van het particuliere rioolstelsel dient te geschieden door en voor rekening van vergunninghouder.
 5. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken, zodra blijkt, dat niet behoorlijk wordt voldaan aan een of meer voorwaarden van deze vergunning. In dat geval wordt de huisaansluiting van gemeentewege afgesloten. Bij hernieuwde aansluiting (met vergunning van burgemeester en wethouders) komen de kosten van af- en hernieuwd aansluiten voor rekening van de aangeslotene.

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

 • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
 • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Aansluitverordening

Dit beleid is geregeld in de aansluitverordening. In deze verordening staan ook de onderhoudsvoorschriften. Er wordt bijvoorbeeld bepaald in welke gevallen de gemeente en in welke gevallen de huiseigenaar de kosten van rioolverstoppingen moet betalen. Bij nieuwbouw van een woning of een aanbouw dient het hemelwater te worden geïnfiltreerd in de bodem. Indien er nabij uw woning een gescheiden rioolstelsel aanwezig is dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een aansluitvergunning worden legeskosten in rekening gebracht. De kosten voor het realiseren van de aansluiting bedragen de werkelijke kosten. U krijgt hiervoor nadat de aansluitvergunning is verleend een prijsopgave.

Wat moet ik doen?

U dient een aansluitvergunning aan te vragen om aan te mogen sluiten op het gemeentelijk rioolstelsel. U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier (zie tabblad formulieren/brochures) opvragen dat u volledig ingevuld kunt inleveren. 

Wat moet ik meenemen?

Het ingevulde aanvraagformulier met een situatieschets.

Heeft deze infomatie u geholpen?