Op 10 november stelt de raad de definitieve begroting van 2022 vast. U vindt de stukken bij punt 10.2 op de raadsagenda. In het kort hebben we de afgelopen tijd de volgende financiële stappen gezet.

Situatie Mook en Middelaar 2020: structureel begrotingstekort 

- Sept. 2020: structureel tekort ± € 1 milj. bij opstellen begroting 2021 - Nov. 2020: raad stelt begroting 2021 vast  - Mei 2021: uit ZBB-traject blijkt dat gemeente doelmatig werkt;  - Juli 2021: zomerrapportage toont positieve afsluiting 2021 door ingestelde maatregelen nov 2020 + meevallers Rijk - Sept 2021: positief saldo bij opstellen begroting 2022 door meevallers Rijk + quick wins ZBB - Nov 2021: Raad stelt begroting 2022 vast met onzekerheden voor jaren daarna

In 2020 staan we als gemeente bij het opstellen van de begroting voor een jaarlijks tekort van ongeveer € 1 miljoen. Belangrijkste reden: de stijgende kosten in het Sociaal Domein (WMO en Jeugd), waarvoor het Rijk onvoldoende vergoeding geeft. Om dit tekort aan te pakken, stelt de gemeenteraad in november 2020 een dekkingsplan vast met een aantal concrete bezuinigingen en maatregelen voor 2021 en de jaren daarna. Daarnaast gaat de gemeente een zogenoemd ZBB-traject in om nieuwe, vergaande bezuinigingen te vinden.

Zomerrapportage 2021: op weg naar financieel gezonde gemeente

In de zomerrapportage 2021 zien we dat de ingestelde maatregelen succesvol zijn: 2021 wordt met een positief saldo afgesloten. De algemene uitkering van het Gemeentefonds stijgt flink en de gemeente ontvangt extra dividend uit aandelen.  Er lijkt zelfs ruimte om de tijdelijke OZB verhoging van 2021 in 2022 terug te draaien.

Programmabegroting 2022: alle zeilen bijzetten

De Programmabegroting van 2022 die nu voorligt heeft een positief saldo, mits we de ingezette bezuinigingen gaan realiseren.

We zien onder meer:

  • Een verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds
  • Een extra bedrag Jeugdzorg
  • Een dekkingsplan met eerder vastgestelde bezuinigingen, zoals aanpassingen van beheerplannen en het uitstellen van investeringen
  • Een stelpost voor uitkering Jeugd

Een deel van de 'quick wins en potentiële besparingen' uit het ZBB-traject, dat de inwoners niet direct raakt

Jaren na 2022: omgaan met onzekerheden

De Programmabegroting 2022 sluit voor het begrotingsjaar 2022 positief af. Meerjarig zijn er, na wijzigingen, begrotingstekorten. We hebben hierbij te maken met een aantal onzekerheden:

  • Hoe gaat de coronapandemie zich de komende tijd ontwikkelen?
  • Welke keuzes maakt het Rijk, bijvoorbeeld bij de structurele financiële middelen voor het klimaatakkoord, opschalingskorting, de middelen voor Jeugdhulp, het Wmo-abonnementstarief en het woonplaatsbeginsel?
  • Bij de herijking van het gemeentefonds lijkt Mook en Middelaar een voordeelgemeente te zijn. Dit voordeel mag nog niet (van de Provincie) ingeboekt worden, omdat de onzekerheid te groot is en er nog een actualisatie plaatsvindt naar de stand per 1 januari 2023.

De nadelen in de meerjarenraming zullen we in de toekomst kunnen opvangen door de herijking van het gemeentefonds en/of door bezuinigingen uit het eerder genoemde ZBB-traject. (zie ook: de stukken van de opiniërende raadsvergadering van 27 mei 2021.)