De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de Lob van Gennep zijn volop gaande. Een definitieve beslissing volgt pas aan het eind van de verkenning. Maar de tussenresultaten van de onderzoeken wijzen eenzelfde richting in, namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. 

logo lob van gennep

Reguliere Dijken

De tussenresultaten tonen aan dat Reguliere Dijken de mensen tegen hoogwater beschermen conform de waterveiligheidsnorm en dat ze bij extreme waterstanden zorgen voor waterstandsverlaging stroomafwaarts, waardoor de dijken in Brabant en Gelderland minder verhoogd hoeven te worden. Ook is de eerste indicatie dat Reguliere Dijken de minste impact hebben op ruimtelijke kwaliteit, milieu en leefomgeving en dat ze het minste kosten. Tevens kunnen ze rekenen op draagvlak van veel mensen uit het gebied. 

Het goede gesprek voeren

De onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de verwachting is dat de aanvullende resultaten geen veranderingen zullen aanbrengen in de huidige inzichten. Dit inzicht heeft voordelen voor de verdere verkenning en gebiedsparticipatie. Rob Peperzak, wethouder in Gennep: “De afgelopen maanden hebben we vele gesprekken gevoerd in de omgeving. Hoogwaterbescherming leeft enorm. Ik heb voor- en tegenstanders van de alternatieven gehoord. Dit is een tussentijdse update, de stuurgroep geeft nog geen advies aan de minister. Dat gebeurt later in de verkenning. Maar ik ben opgetogen dat we als stuurgroep Lob van Gennep de mensen alvast open en transparant mee kunnen nemen in de tussenresultaten van de verkenning.” Geertjan Wienhoven, wethouder in Mook en Middelaar, vult aan: “De energie en focus van mensen die in werkateliers en omgevingswerkgroepen met ons meedenken, kan zich nu richten op de ruimtelijke inpassing van een gewone dijkversterking en de versterking van gebiedskwaliteiten. Hierdoor voeren we het goede gesprek met de mensen in het gebied.”

Informatiebijeenkomsten in november coronaproof

In november organiseert het project nieuwe informatiebijeenkomsten om de omgeving bij te praten over de tussenresultaten. Geïnteresseerden krijgen dan onder meer uitgebreide informatie over de onderzoeken, over de uitwerking van de alternatieven en over de verdere planning. Hoe die bijeenkomsten er precies uit zullen zien, is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, maakt het project dit bekend. Kijk voor meer informatie op: www.lobvangennep.nl.