Het college van burgemeester en wethouders heeft op donderdag 15 juli de Zomerrapportage 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat of de gemeente op schema ligt bij de realisatie van de begroting 2021. Ook komen de eerste cijfers voor 2022 in beeld. Deze zijn door een aantal meevallers positiever dan verwacht. 

Stand van zaken 2021

Wethouder Geertjan Wienhoven: “Het zag er financieel niet goed uit voor Mook en Middelaar. Vorig jaar stonden we bij het opstellen van de begroting voor een jaarlijks tekort van ongeveer € 1 miljoen. Belangrijkste reden: de stijgende kosten in het Sociaal Domein (WMO en Jeugd), waarvoor het Rijk onvoldoende vergoeding gaf.”

Dekkingsplan

Om dat tekort aan te pakken, stelde de gemeenteraad in november 2020 al een dekkingsplan vast met een aantal concrete bezuinigingen en maatregelen voor 2021 en de jaren daarna.

Maatregelen succesvol

Nu, halverwege 2021, lijken de ingestelde maatregelen succesvol. Een bijkomend voordeel is dat de algemene uitkering van het Gemeentefonds flink is gestegen en dat de gemeente extra dividend uit aandelen ontvangt. Bovendien stelt het college voor om de investeringen in het Kandinsky College uit te stellen naar 2025. Ook dat levert financiële ruimte op. Al met al is het vooruitzicht dat 2021 met een positief saldo zal worden afgesloten en is er zelfs ruimte om de tijdelijke OZB verhoging van 2021 in 2022 terug te draaien. 

Onderzoek Begroting 2022                

Tegelijk met het genoemde dekkingsplan kregen het college en de ambtelijke organisatie van de raad de opdracht om nieuwe en vergaande bezuinigingen te vinden. “We zijn toen per taak gaan kijken wat we als gemeente echt moéten doen en wat dit minimaal mag kosten. Voor ons leek dat het laatste redmiddel, want aan alle knoppen was inmiddels al gedraaid”, aldus Wienhoven.

Doelmatig

Uit het onderzoek bleek hoe doelmatig de gemeente al werkt en hoe moeilijk het dus is om te snijden. Het onderzoeksrapport leverde toch een aantal mogelijke bezuinigingen op met effect op de korte termijn (‘quick wins’) en een aantal voor de langere termijn. Wienhoven: “Het gaat dan om bezuinigingen die echt pijn kunnen gaan doen in onze gemeenschap.” In een eerste reactie op dit rapport heeft de raad onder meer laten weten dat de begroting in ieder geval sluitend zal moeten zijn. En: dat zwakkere inwoners kunnen blijven rekenen op de wettelijke ondersteuning die hen toekomt. Ook maakt de raad zich hard voor het voortbestaan van een actief verenigingsleven. Meer informatie over de eerste reactie van de raad vindt u in de stukken van de opiniërende raadsvergadering van 27 mei 2021.

Meevallers Begroting 2022

Een aantal weken geleden werd duidelijk dat het er voor de gemeente toch niet zo slecht uitziet. Wethouder Wienhoven: “Op de begroting van 2022 zien we een verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds én een extra bedrag van € 365.000 voor Jeugdzorg, dat de gemeente volgend jaar van het Rijk krijgt. Samen met de al eerder vastgestelde bezuinigingen, zoals aanpassingen van beheerplannen en het uitstellen van investeringen, zorgt dit voor een positief saldo van € 284.000. Mits we de al ingezette bezuinigingen gaan realiseren natuurlijk.”  

Na 2022

In de jaren na 2022 ontstaan wel tekorten. Ook is het onzeker wat het nieuwe kabinet aan plannen heeft voor de gemeenten. Daarom wil het college dat de raad vast gaat kijken in hoeverre het mogelijk is de ‘quick wins’ en potentiële bezuinigingen van het onderzoeksrapport uit te voeren.

Raadsvergadering 15 juli

Op 15 juli heeft de raad de Zomerrapportage 2021 ontvangen, met het verzoek om kennis te nemen van de financiële stand van zaken van de gemeente in 2021 en te besluiten over een aantal voorgestelde wijzigingen. Voor 2022 staan in deze Zomerrapportage de resultaten van het begrotingsonderzoek en voorstellen om tot een sluitende begroting te komen.  

Derde kwartaal

In het derde kwartaal krijgt de Begroting 2022 verder vorm. De definitieve begroting wordt in november van dit jaar vastgesteld door de raad. “Een begroting waarmee de nieuwe raad volgend jaar na de verkiezingen hopelijk weer goed vooruit kan. En: waarmee we het programma voor 2018-2021 ‘Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar’ toch nog positief kunnen afsluiten.”