De gebiedsontwikkeling Ecozone hangt nauw samen met het structureel oplossen van de verkeersproblematiek rond de verbinding A73-Groesbeek. Verkeer vanaf de A73 rijdt via de kernen  Mook (Groesbeekseweg) en Molenhoek (Ringbaan en Heumensebaan) naar Groesbeek. Dit zorgt voor de nodige overlast. Omdat de verbinding een provinciaal grensoverschrijdende route is, zijn meerdere partijen en overheden bij dit proces betrokken, zoals de provincies Limburg en Gelderland en de gemeenten Heumen en Berg en Dal. Samen zoeken we naar een duurzame oplossing, die voor iedereen aanvaardbaar is.

Verkeerskundig onderzoek

Er zijn al verschillende initiatieven voor (tijdelijke) maatregelen geweest om de verkeersproblematiek in de dorpskernen aan te pakken, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ook zijn er in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken naar de verkeersproblematiek gedaan.

Lokaal verkeersonderzoek 2022

In de raadsvergadering van 4 maart 2021 is aangekondigd dat er een nieuw, onafhankelijk verkeersonderzoek komt. Dit verkeersonderzoek is in 2022 uitgeevoerd. Een participatietraject vormde onderdeel van deze studie. Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is om de verkeersvraag van het doorgaande verkeer A73- Groesbeek te beïnvloeden. Wél zijn er mogelijkheden om de groeiende vraag in de toekomst te beperken en de hoeveelheid lokaal of regionaal gemotoriseerd verkeer te verminderen. Analyses wijzen uit dat van het gemotoriseerd verkeer dat er nu rijdt tot zo’n 25% afstanden aflegt die prima met de (elektrische) fiets af te leggen zijn. Er zijn manieren waarop we het verkeer op de bestaande wegen gelijkmatiger kunnen verdelen. En: manieren waarmee we rijgedrag kunnen beïnvloeden. Zo is er  onder andere voor de Ringbaan, Heumensebaan, Lindenlaan en Groesbeekseweg gekeken naar nieuwe ontwerpen die beter passen bij het beoogde verkeersgedrag. Ook is onderzocht of het aanleggen van nieuwe infrastructuur, ter ondersteuning of alternatief van bestaande wegen, in algemene zin nodig is. U vindt de uitkomsten van het lokale verkeersonderzoek hier.

Vervolgstappen 2023

Wat nu volgt, is het uitbrengen van een advies aan de wethouder en het college. De gemeente verzorgt het besluitvormingstraject waarbij het onderzoek verder wordt doorgeleid naar de gemeenteraad. Bedoeling is om in ieder geval binnen deze regeerperiode – die tot 2026 duurt – samen een richting te bepalen.

Regionaal verkeerstechnisch onderzoek 2021 naar zuidflank Nijmegen

In 2021 vond er een regionaal onderzoek plaats waarin de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar en de Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen) zich in bredere zin richten op de bereikbaarheid van de zuidflank van Nijmegen, het zoeken naar en inzetten van zogenoemde hub’s, waaronder station Mook-Molenhoek en het verkeer tussen de A73 en de gemeente Berg en Dal (Groesbeek). Het betreft een verkeerstechnisch onderzoek, gebaseerd op verkeerscijfers (intensiteiten) en bestemmingen (verkeerstromen). De uitkomsten van het regionale verkeersonderzoek vindt u hier.

Eerdere onderzoeken

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere onderzoeken gedaan naar mogelijke oplossingen voor de ontsluiting A73-Groesbeek. Dit heeft in 2013 geleid tot een haalbaarheidsonderzoek van een variant: Voorkeursvariant-5a. Deze variant houdt in dat het verkeer gestructureerd via gebiedsontsluitingswegen van en naar Groesbeek rijdt. En dus niet meer door de woonwijken. Onderdeel van deze variant is een nieuwe weg – aan de oostzijde van de spoordijk - die de N271 verbindt met Groesbeek. In 2013 heeft de gemeenteraad verder onderzoek en initiatieven naar Voorkeursvariant 5a beëindigd. Nadat Groesbeek en de Provincie zich terugtrokken, werd deze variant vanwege de hoge kosten onhaalbaar. Aansluitend is er nog gekeken naar een zogenaamde lightversie, een route deels over bestaande wegen. De aanlegkosten van deze 5a-lightvariant zijn weliswaar lager, maar leken met € 4.477.330 exclusief btw (prijspeil 2019) nog steeds een onmogelijke opgaven voor de gemeente.

Eindrapport Lokaal verkeersonderzoek Mook en Middelaar 2022