Wat is het?

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders/voogden/feitelijke verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de Leerplichtwet. Deze wet is, kortweg gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de Leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.


Hoe lang duurt de leerplicht?

Schoolbezoek wordt pas een plicht op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat het kind vijf is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld op 12 augustus vijf jaar wordt, is het volledig leerplichtig vanaf 1 september. Een kind mag echter al vanaf de leeftijd van vier jaar naar school. De ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind staat ingeschreven op een school.

Einde van de leerplicht

Volgens de Leerplicht­wet 1969 eindigt de volledige leerplicht (5 dagen per week schoolbezoek):

 • aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden óf
 • wanneer de jongere twaalf volledige schooljaren één of meerdere scholen heeft bezocht.


Kwalificatieplicht

Voorheen ging daarna de partiële leerplicht in. De leerplichtwet is gewijzigd en per 1 augustus 2007 is de partiële leerplicht vervallen en de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar ingegaan. Dit houdt in dat de jongere verplicht is een volledig programma van onderwijs te volgen totdat hij/zij:

 • een startkwalificatie heeft behaald, óf
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Een startkwalificatie is een diploma havo-, vwo-, of mbo niveau 2 (of hoger). De kwalificatieplicht betekent niet 5 dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. De kwalificatieplicht is één van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan.


Uitzonderingen

De jongeren die geïndiceerd zijn als zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen, of zijn toegewezen aan het praktijkonderwijs, zijn generiek vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Voor deze jongeren is het vaak niet haalbaar om een startkwalificatie te behalen.


Verlof

Voor verlof voor uw kind moet u toestemming vragen aan de schooldirecteur. Bij twee gelegenheden mag de schooldirecteur die toestemming verlenen:

1. Vakantie buiten de schoolvakantie

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Er kan slechts één keer per schooljaar verlof verleend worden, voor een periode van hoogstens twee weken (10 schooldagen).
 • Vanwege uw werk kunt u onmogelijk in normale schoolvakanties verlof opnemen. De werkgever moet dit kunnen aantonen.
 • Het gaat niet om verlof in de eerste twee weken van een schooljaar.

2. Verlof voor bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:

 • Huwelijk van familieleden;
 • Ernstige ziekte en overlijden van familieleden;
 • Uw kind heeft een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
 • Verhuizing;
 • Ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders en grootouders.


Meer dan 10 dagen verlof buiten de schoolvakanties?

Het aanvragen van meer dan tien dagen verlof voor vakantie is niet mogelijk. Meer dan 10 dagen verlof kan alleen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden en dit dient u bij de leerplichtambtenaar aan te vragen.


Vrijstelling

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht kan voor hooguit één schooljaar worden verleend. Voor de volgende situaties kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen:

 • Als uw kind om lichamelijke of psychische redenen niet in staat is om geheel of gedeeltelijk onderwijs te volgen.
 • Als u of uw kind bezwaren heeft tegen het aangeboden onderwijs om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen.
 • Als er andere gewichtige omstandigheden zijn.

Een vrijstelling van de inschrijvingsplicht dient u aan te vragen door het aanvraagformulier 'beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht' in te vullen en op te sturen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente (waar de leerling staat ingeschreven). Deze formulieren kunt u aanvragen bij de gemeente. Afhankelijk van de reden van uw verzoek, moet u onderstaande formulieren ook invullen en meesturen bij uw aanvraag:

 • Verklaring lichamelijke of psychische gesteldheid .
 • Formulier verzoek vrijstelling leerplicht in verband met ander onderwijs.
 • Verklaring ander onderwijs leerplicht.

Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen:

 • Wordt uw aanvraag gecontroleerd; of alle vragen zijn ingevuld en of eventueel benodigde verklaringen zijn bijgevoegd.
 • Als er iets ontbreekt of als de gemeente vragen heeft, neemt de leerplichtambtenaar contact met u op, omdat de aanvraag niet kan worden behandeld als deze niet compleet is.
 • Als uw aanvraag compleet is, wordt deze behandeld.
 • De leerplichtambtenaar beoordeelt daarna of u in aanmerking komt voor ontheffing of verlof.
 • Hierover ontvangt u een brief.
 • Indien u niet akkoord gaat met het besluit, bestaat er bezwaarmogelijkheid.

Meer informatie:

Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Mook en Middelaar, telefoonnummer
(024) 696 91 11.

Hoe werkt het?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek 

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Wat moet ik meenemen?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Heeft deze informatie u geholpen?