Wat is het?

Met een principeverzoek vraagt u het college om een uitspraak te doen over de planologische haalbaarheid van een (bouw)initiatief. Een principeverzoek is feitelijk niets meer dan een concept vergunningaanvraag en dus géén officieel verzoek. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een officiële vergunningaanvraag en/of een aanvraag om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen.

Wat moet ik doen?

Een principeverzoek kunt u online indienen. Zie hiervoor het tabblad 'online aanvraag'. Hiervoor dient u gebruik te maken van uw DigiD. In het online formulier geeft u in grote lijnen aan wat uw initiatief is. Daarbij dient u te motiveren waarom het college in principe medewerking zou moeten verlenen. In deze omschrijving geeft u niet alleen het belang voor uzelf als initiatiefnemer weer, maar geeft u ook een uiteenzetting van de gevolgen voor de omgeving.

U dient bij ons de volgende gegevens in:

 • een zo compleet mogelijk ingevuld aanvraagformulier;
 • een gemaatvoerde situatietekening/plattegrond van de bestaande situatie;
 • een (liefst gemaatvoerde) situatietekening/plattegrond van de gewenste situatie, met daarop:
  • de afmetingen (ten opzichte) van het perceel;
  • de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelgrenzen;
  • de wijze waarop het terrein ontsloten wordt;
  • de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein;
 • schetsontwerp aanzicht nieuwe situatie met globale maatvoering;
 • indien aanwezig, informatie over eerder verleende (bouw)vergunningen en/of toestemmingen;
 • wanneer het gaat om een verblijfsrecreatieve onderneming dient een bedrijfsplan te worden bijgevoegd.

Foto’s en andere informatie ter ondersteuning en verduidelijking van het initiatief zijn zeer welkom. U kunt alle informatie en alle tekeningen als bijlagen in het aanvraagformulier toevoegen. De maatvoering mag indicatief zijn, denk bijvoorbeeld aan: goothoogte, nokhoogte, afstand tot perceelgrenzen. Voor een plattegrond is schaal 1:100 het uitgangspunt. Wat betreft het aantal parkeerplaatsen en de afmetingen moet voldaan worden aan de parkeernormen van het CROW (de meest recente uitgave ASVV).

Wat kost het?

Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een principeverzoek leges verschuldigd. De leges bedragen € 500,--. De leges worden u voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek in rekening gebracht.

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar om u binnen twaalf weken na ontvangst schriftelijk te reageren op uw principeverzoek.

Extra informatie

Een positieve reactie op een principeverzoek is één jaar geldig (vanaf verzenddatum reactie). Dit houdt in dat na het verstrijken van deze termijn een nieuw principeverzoek moet worden ingediend. Dit verzoek wordt vervolgens opnieuw beleidsinhoudelijk beoordeeld. Omdat beleid tussentijds kan wijzigen, kan de uitkomst van een nieuwe beoordeling tot gevolg hebben dat het college een negatief standpunt inneemt.

Indienen

Na een positieve reactie kunt u een officiële vergunningaanvraag óf een aanvraag om herziening bestemmingsplan indienen. Bij het indienen van een formele aanvraag bent u kosten verschuldigd. De eerder gemaakte kosten van het principeverzoek worden hierop in mindering gebracht.

Gesprek

Is uw initiatief nog niet concreet genoeg om een principeverzoek in te dienen of twijfelt u te zeer over hoe uw ideeën te verwoorden, kunt u altijd met een van onze ambtenaren ruimtelijke ordening of vergunningverlening in gesprek gaan om uw beoogde ontwikkeling(en) te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met Publiekszaken, telefoonnummer (024) 696 91 11. Hier wordt u doorverbonden naar de juiste contactpersoon, die vervolgens een intakegesprek met u inplant.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens, die u als initiatiefnemer op onze website achterlaat, worden vertrouwelijk behandeld. Wij zetten de gegevens niet in voor andere doelen en verstrekken deze niet aan derden. De benodigde informatie wordt niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk hier onze privacyverklaring.