De griffier

De functie van griffier van de gemeente Mook en Middelaar wordt vervuld door mevr. mr. M.A.M. van Arensbergen.

Dualisme

In 2002 is het dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Vanaf dat moment maakten wethouders geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad (zoals daarvoor in het monisme) en staan raad en college in relatie tot elkaar zoals landelijk de Tweede Kamer en het kabinet. De burgemeester heeft een dubbele rol, hij is zowel de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur, hij stelt de kaders vast en controleert het college, het college voert het beleid uit. De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar bestaat uit 13 raadsleden. Zij nemen samen beslissingen die door het college moeten worden uitgevoerd.

Taak van de griffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad en de burgemeester als raadsvoorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de procesmatige, secretariële en inhoudelijke ondersteuning en advisering van de raad. De vergaderingen van de raad en de raadscommissies worden voorbereid door de griffier. Ook ziet hij er op toe dat de genomen raadsbesluiten worden uitgevoerd. De griffie zorgt er verder voor dat de raad alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen functioneren. De griffier is de intermediair tussen de raad enerzijds en het college en de ambtelijke organisatie anderzijds. In tegenstelling tot de andere ambtenaren wordt de griffier rechtstreeks door de raad benoemd. Hij is daarom alleen aan de raad verantwoording verschuldigd.

Contact

Burgers met een vraag aan of over de politiek kunnen zich tot de griffier wenden. Aanmelding voor het spreekrecht geschiedt ook via de griffie.
Telefoonnummer: (06) 50 16 50 25 of via griffier@mookenmiddelaar.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?