De gemeente Mook en Middelaar heeft het ontwerpbureau CB5 opdracht gegeven om samen met de gemeente een gebiedsvisie voor de locatie ‘Molenhoek Zuid’ op te stellen. Het gaat om een globaal kader voor de ontwikkeling van het gebied. Hierbij is uiteraard aandacht voor zaken als duurzaamheid, leefbaarheid, woningen voor ouderen, voor jongeren, etc. In het traject komen meerdere scenario’s in beeld. Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie maakt de gemeente vervolgens een bestemmingsplan.

Inspraak en participatie

In beide trajecten – dus voor gebiedsvisie én bestemmingsplan – is ruimte voor inspraak en participatie. We gaan hierbij zorgvuldig te werk en zullen de betreffende stukken breed delen. Het doel van deze aanpak is om te komen tot een toekomstbestendige en leefbare uitbreiding van Molenhoek.

In gesprek

CB5 is gestart met een uitgebreide inventarisatie van het plangebied. In het kader van de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd met in- en aanwonenden van het plangebied. Ook zijn er gesprekken geweest met onder meer de Adviesraad Natuur en Milieu, de dorpsraad Molenhoek en het milieuplatform. We hebben naar inbreng van belanghebbenden en geïnteresseerden geluisterd en waardevolle suggesties meegenomen.

Scenario’s

Op basis van de inventarisatie heeft CB5 een aantal ontwikkelscenario’s voor het gebied opgesteld. Inmiddels zijn deze scenario’s besproken met de direct belanghebbenden, die ook in het voortraject betrokken waren. Uiteindelijk kiest de gemeente één voorkeursscenario, die gaat landen in de gebiedsvisie. Hierbij nemen we zoveel mogelijk sterke elementen uit de scenario’s én op- en aanmerkingen hierop mee.

Planning en inspraak

Het gekozen voorkeursscenario is de basis voor de nieuwe gebiedsvisie. Deze visie lag vanaf half december tot half januari 2022 ter inzage. De ingediende zienswijzen zijn meegenomen in de definitieve gebiedsvisie. Deze is op 10 maart 2022 door de raad vastgesteld. Na vaststelling van de gebiedsvisie is de bestemmingsplanprocedure van start gegaan, met als doel eind 2022 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben voor het plangebied.