Wat is het?

Als u een of meerder bomen wilt kappen hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Dit kan zijn op grond van de Bomenverordening, het Bestemmingsplan of de Wet Natuurbescherming.

Bomenverordening

Een vergunning is nodig als de boom is opgenomen in het Bomenregister van de gemeente Mook en Middelaar. Hier kunt u de meest recente versie van het Bomenregister vinden. Deze bomen zijn ook weergegeven op de 'Overzichtskaart Waardevol Groen', die u onderaan deze pagina bij formulieren/brochures kunt raadplegen.
U kunt hier de volledige Bomenverordening(externe link) vinden. 

Bestemmingsplan

Het kan ook zijn dat u op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom of houtopstand.  U kunt een  omgevingsvergunning nodig hebben als het perceel de bestemming natuur, bos, tuin (m.n. bestemmingsplan de Bisselt) of agrarisch met natuur en landschappelijke waarden heeft. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)
Wanneer bomen die beschermd zijn door de Bomenverordening of het bestemmingsplan worden gekapt, moet daarvoor gecompenseerd worden. In de 'Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen' zijn de regels hiervoor opgenomen. U kunt deze beleidsregel hier(externe link) vinden. 

Buiten de bebouwde kom

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u, op grond van de Wet Natuurbescherming, verplicht dit te melden bij  de provincie. Meer informatie over de meldingsplicht en het doen van melding kunt u vinden bij de provincie Limburg.(externe link) 

Hoe werkt het?

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen van een of meerdere bomen, kunt u dit stroomschema volgen. 

Aanvraag indienen

Via het Omgevingsloket http://www.omgevingsloket.nl/(externe link) kunt u als particulier direct een aanvraag digitaal indienen met uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en printen. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig.

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier(externe link) volledig in en voeg het volgende toe;

  • kleurenfotos' vanaf verschillende kanten van de bestaande situatie waarop goed te zien is welke bomen of struiken u wilt kappen en hoe de omliggende situatie is;
  • een tekening van de bestaande situatie waarop de te kappen bomen of struiken zijn aangegeven. Geef de bomen waar het om gaat een nummer, en geef per nummer aan om welke soort het gaat en wat de stamomtrek van de betreffende boom is. De stamomvang wordt gemeten in centimeters op een hoogte van 1,30 meter boven de grond. Geef van hakhout, heggen, bosplantsoen of houtwallen de afmetingen (lengte en breedte);
  • Voeg tevens een schriftelijke toestemming van de eigenaar toe, indien u niet zelf de eigenaar van de houtopstand bent.  Bv. in geval u huurder bent van het perceel waarop de houtopstand staat.

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal naar de gemeente. U kunt de aanvraag ook printen en per post naar de gemeente sturen.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd.

De legestarieven per 1 januari 2023 bedragen:

  • Leges omgevingsvergunning kappen: € 41,85
  • Leges omgevingsvergunning kappen complex*: € 209,30

    * Omgevingsvergunning binnen het kader van een project waarbij een herinrichting/herplantplan is vereist.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd; Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken.Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Mocht u meer informatie willen over de achtergrond van het bomenbeleid van de gemeente en hoe de bescherming en kap van bomen is geregeld, dan kunt u het document 'Hoe werkt de bescherming en kap van bomen en houtopstanden' raadplegen bij formulieren/brochures, onderaan deze pagina.

Heeft deze informatie u geholpen?