Boom kappen

Wat is het?

Als u een of meerder bomen wilt kappen hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Dit kan zijn op grond van de Bomenverordening, het Bestemmingsplan of de Wet Natuurbescherming.

Bomenverordening

Een vergunning is nodig als de boom is opgenomen in het Bomenregister van de gemeente Mook en Middelaar. Hier kunt u de meest recente versie van het vinden. Deze bomen zijn ook weergegeven op de 'Overzichtskaart Waardevol Groen', die u onderaan deze pagina bij formulieren/brochures kunt raadplegen. U kunt hier de volledige Bomenverordening vinden.

Bestemmingsplan

Het kan ook zijn dat u op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom of houtopstand. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben als het perceel de bestemming natuur, bos, tuin (m.n. bestemmingsplan de Bisselt) of agrarisch met natuur en landschappelijke waarden heeft. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlWanneer bomen die beschermd zijn door de Bomenverordening of het bestemmingsplan worden gekapt, moet daarvoor gecompenseerd worden. In de 'Beleidsregel Compensatieplicht waardevol groen' zijn de regels hiervoor opgenomen. U kunt deze beleidsregel hier vinden.

Buiten de bebouwde kom

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u, op grond van de Wet Natuurbescherming, verplicht dit te melden bij de provincie. Meer informatie over de meldingsplicht en het doen van melding kunt u vinden bij de provincie Limburg.

Hoe werkt het?

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen van een of meerdere bomen, kunt u dit volgen.

Aanvraag indienen

Via het Omgevingsloket http://www.omgevingsloket.nl/ kunt u als particulier direct een aanvraag digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en printen. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via de site van het Omgevingsloket checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Wat kost het?

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd.

De legestarieven per 1 januari 2023 bedragen:

 • Leges omgevingsvergunning kappen: € 41,85
 • Leges omgevingsvergunning kappen complex*: € 209,30

  * Omgevingsvergunning binnen het kader van een project waarbij een herinrichting/herplantplan is vereist.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).