Het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject Molenhoek Zuid is vastgesteld. Hierin staat wat er in het gebied tussen Maas, Rijksweg, spoor en Bredeweg gebouwd mag worden. Het gaat om een woonwijk met 250 woningen, voor zowel starters, doorstromers als senioren. De gemeenteraad van Mook en Middelaar stelde unaniem het bestemmingsplan vast in de raadsvergadering van 20 april. Het vastgestelde plan wijkt op onderdelen af van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Uitsnede stedenbouwkundig plan, uit: bestemmingsplan, Antea Group
Uitsnede stedenbouwkundig plan, uit: bestemmingsplan, Antea Group

Blij met 250 woningen

Wethouder Ton Herings: “We zijn blij met 250 nieuwe woningen. De nieuwe wijk geeft een impuls aan de leefbaarheid van onze gemeenschap, aan onze scholen, verenigingen en middenstand. En, ook heel belangrijk: met de komst van de nieuwe woonwijk, bieden we jongeren en jonge gezinnen kans om in de gemeente te kunnen blijven wonen. Er komen niet alleen nieuwe huizen, ook de doorstroom op de woningmarkt wordt bevorderd. Als straks een nieuwbouwwoning wordt bewoond door eigen inwoners, komt er ook weer een bestaande woning vrij.”

Voor jong en oud

Van de woningen is circa 20% sociale huurwoning, 30% huurwoning voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen en 50% vrije sector. Vanwege de grote vraag naar levensloopbestendig wonen komt er een breed aanbod seniorenwoningen, deels in een hofjesstructuur. Aan de oevers van de Maas komen 3 appartementsgebouwen van 4 tot maximaal 6 woonlagen, met appartementen die uitkijken over het water. De woningen zullen energieneutraal worden. Dit is een ambitie die hoger ligt dan de wettelijk norm.

Van gebiedsvisie tot bestemmingsplan

De uitgangspunten en randvoorwaarden voor Molenhoek Zuid werden in maart 2022 al afgesproken in de gebiedsvisie. Denk aan: woningaantallen, de globale inrichting van het terrein, woningbouwcategorieën en de maximale bouwhoogte. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is het ontwerp van de woonwijk verder gespecificeerd en is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen vanaf 9 december 2022. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. Een aantal hiervan heeft geleid tot aanpassingen in het vastgestelde bestemmingsplan. Ook zijn er op ambtelijk verzoek nog een aantal wijzigingen voorgesteld en meegenomen. En: tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023 werd hier – met amendement – nog aan toegevoegd dat de groenstrook naast de Spijkerweg 5 de bestemming groen krijgt.

U vindt alle stukken hier bij agendapunt 10.2 van de raadsvergadering van 20 april 2023, met:

  • in bijlage 1b het ontwerpbestemmingsplan
  • in bijlage 2a de ingediende zienswijze
  • in bijlage 3 de ambtelijke aanpassingen

Participatie

Om tot dit bestemmingsplan te komen, is een participatietraject gevolgd, waarbij informatie is opgehaald bij inwoners en plannen zijn gedeeld. De projectorganisatie heeft samengewerkt met een klankbordgroep om de plannen daar waar wenselijk en mogelijk bij te schaven.

Straks in Molenhoek Zuid wonen?

Naar verwachting starten de betrokken partijen – Van de Klok, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek – in het eerste kwartaal van 2024 met het saneren en slopen van het bedrijventerrein. In de zomer van 2024 zou de eerste schop de grond in kunnen gaan. En: halverwege 2025 kunnen de eerste woningen worden opgeleverd. In de tussentijd zal er meer zicht komen op de start verkoop/verhuur van de eerste woningen. Via www.molenhoek-zuid.nl worden updates gedeeld en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hier staat ook een enquête om meer inzicht te krijgen in de woonwensen. U vindt alle hier alle informatie over het project Molenhoek Zuid.