Afgelopen maanden heeft een aantal inwoners zich ingezet voor het inzamelsysteem voor afval in onze gemeente. Deze focusgroep kwam 3 keer bij elkaar en sprak over de plannen, ideeën en hoe we samen verder invulling geven aan afvalinzameling. Hierbij waren ook enkele raads- en commissieleden als toehoorder aanwezig. De komende tijd zult u via onze gemeenterubriek Ter Sprake, onze website, sociale mediakanalen, MaasBuren en een huis-aan-huis folder op de hoogte worden gehouden over de stappen die we samen gaan zetten.

“Ons einddoel is hetzelfde”

Wethouder Holger Rodoe: “We staan aan het begin van een meerjarig traject. Met de focusgroep is intensief gesproken over de weerstand binnen de gemeente als het om anders inzamelen gaat. Met name het plaatsen van ondergrondse containers roept veel vraagtekens op. Gelukkig is ons einddoel hetzelfde: samen veel minder restafval produceren. De eerste participatiesessies hebben tot waardevolle gesprekken geleid en goede ideeën opgeleverd, waarmee we direct aan de slag zijn gegaan. Ik wil de inwoners die moeite en tijd hebben genomen om met ons mee te denken dan ook heel erg bedanken.”

Waarom vernieuwen?

We staan als gemeenschap voor een uitdaging om minder restafval te produceren en meer en meer afval te hergebruiken. Dat vraagt om een andere manier van inzamelen. Door te kiezen voor centrale verzamelcontainers voor restafval stimuleren we inwoners om beter te scheiden. Dat is beter voor het milieu, beter voor de toekomst en beter voor de portemonnee. De kosten voor verbranding van restafval worden namelijk steeds hoger. Daarom zetten we ons vanuit de gemeente in om het scheiden van afval zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Dat willen we met elkaar doen. Stap voor stap. Zodat we onze gemeente zo groen mogelijk aan de volgende generatie kunnen doorgeven.

4 afvalcontainers met hoeveelheden huishoudelijk restafval per inwoner per jaar: in 2017 was het 127 kg, in 2022 90 kg, in 2030 moet het  30 kg zijn, en in 2050 0 kg restafval.

Planning

De gemeenteraad heeft er vorig jaar mee ingestemd om stap voor stap over te gaan naar “omgekeerd inzamelen”. Dit betekent dat afval dat als grondstof dient zoveel mogelijk huis-aan-huis wordt opgehaald en dat we restafval zelf moeten wegbrengen naar centrale verzamelcontainers. We beginnen op 1 januari 2023 met stap 1: minder vaak inzamelen. In 2024 gaan we in een proefgebied volledig over op het inzamelen van huishoudelijk restafval via centrale verzamelcontainers. De resultaten van die proef worden besproken in de raad. Voldoet de proef aan de – met de focusgroep opgestelde – criteria, dan gaan we als gemeente uiterlijk in 2026 over naar deze vorm van inzamelen. Tijdens dit traject zullen we alle inwoners zoveel mogelijk op de hoogte houden. We blijven de focusgroep bij het proces betrekken en werken tijden de proef samen met een gebruikersgroep.

Stap 1: minder vaak inzamelen vanaf 2023

Vanaf 1 januari geldt in onze gemeente het volgende:

  • Dar haalt 1 x per 2 weken gratis plastic+ en gft huis-aan-huis op.
  • Dar haalt 1 x per maand gratis papier en karton huis-aan-huis op.
  • Dar haalt 1 x per 4 weken restafval huis-aan-huis op. U betaalt per lediging.
  • Er komen 4 extra verzamelcontainers voor restafval in de dorpskernen (Dorpstraat Middelaar, Kon. Julianastraat Mook, Prinsenweg Molenhoek, Witteweg Plasmolen).
  • U krijgt toegang tot alle Dar-milieustraten.

Wat u precies gaat betalen voor afval wordt half december door de raad vastgesteld. We houden u hiervan op de hoogte. Uitgangspunt is dat we de kosten voor u relatief zo laag mogelijk houden.

Meer informatie

U kunt hier de meest actuele informatie over dit project vinden. Alle inwoners ontvangen binnenkort een folder met meer informatie. Afvalinzamelaar Dar stuurt u in december uw afvalpas. Op www.dar.nl/afvalwijzer(externe link) of de Dar app ziet u wanneer Dar bij u langskomt en welk afval waar hoort.