Op 18 mei jl. is er afscheid genomen van drie wethouders die lang deel hebben uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de gemeente. In totaal hebben ze met elkaar ruim 31 jaar (!) ervaring in het College van B&W. Het gaat om de inmiddels voormalige wethouders Geertjan Wienhoven (ruim 12 jaar wethouder en 4 jaar raadslid), Karin Peters (ruim 12 jaar wethouder) en Pepijn Baneke (bijna 7 jaar wethouder en 4 jaar raadslid). Zij werden uitgebreid toegesproken door burgemeester Willem Gradisen.

Afscheid nemen valt zwaar 

hr Wienhoven, mw. Peters, hr. Baneke.

Burgemeester Gradisen gaf aan dat het hem eigenlijk zwaar valt om afscheid te nemen van deze drie wethouders. In het College is in al die jaren op een goede wijze met elkaar samengewerkt. Ook voor de gemeente Mook en Middelaar is het een aderlating om afscheid te nemen van zoveel college-ervaring in één keer. Tegelijkertijd is bekend dat het om politieke functies gaat, die een tijdelijk karakter hebben. In Mook en Middelaar gaat het bij het overgrote deel van de gewezen wethouders om een eigen keuze. De afscheidnemende wethouders werden vervolgens met een persoonlijk woord door burgemeester Gradisen toegesproken.

Geertjan Wienhoven

Geertjan Wienhoven was wethouder in de periode van 2006 tot 2011, daarna tot 2014 gemeenteraadslid en vanaf 2014 tot vorige week wederom wethouder. Burgemeester Gradisen gaf aan dat hij gedurende de afgelopen periode tevens intensief met hem heeft samengewerkt in zijn rol als 1ste  locoburgemeester. Bij diverse crisissituaties is hij nadrukkelijk door Gradisen betrokken, omdat ook een burgemeester kan uitvallen.

Voorgeschiedenis

Wienhoven werd in 2006 wethouder, zonder raadslid te zijn geweest. Zijn voorgeschiedenis was een mooie loopbaan in het onderwijs. Geboren en getogen in Breda, maar voor het werk ging hij al snel richting Den Haag. Vanaf 1987 reeds als directeur van een school voor Kort Middelbaar Beroepsonderwijs, die in 1990 onderdeel werd (zoals veel vakopleidingen) van een ROC. Dat was daar het ROC Haagland, waar hij Hoofd Centrale Diensten werd. Hij en zijn vrouw kozen vervolgens om in Molenhoek te gaan wonen, omdat Geertjan Wienhoven in 1996 rector was geworden van het Dominicus College in Nijmegen.  

Actief als tegenstander van een stedenbouwkundige visie

Als inwoner van Molenhoek werd hij actief als tegenstander van een stedenbouwkundige visie die was opgesteld voor de strook langs de Rijksweg. Die visie voorzag in meerdere appartementsgebouwen op relatief korte afstand van elkaar. Hij is vervolgens vanuit de DGP benaderd om actief te worden in de politiek.

Eerste periode als wethouder

De eerste periode als wethouder eindigde in 2011 met een sterk politiek geschil in onze gemeente over de herindeling. Bij de tussentijdse raadsverkiezingen in november 2010 domineerde dit thema. Het heeft de uitslag van die verkiezingen bepaald. In de periode na de tussentijdse verkiezingen en het niet doorgaan van de herindeling waren de verhoudingen scherp. In die nieuwe bestuursperiode werd Geertjan Wienhoven gemeenteraadslid.

Deskundigheid

De burgemeester gaf aan dat als raadslid zijn deskundigheid kenmerkend was, waarbij hij scherp kon zijn in het debat maar nooit op de persoon speelde. Een stijl die hem tevens kenmerkte als wethouder.

Maatschappelijk gevoelige portefeuilles

Geertjan Wienhoven heeft in de ruim 12 jaar wethouderschap eigenlijk altijd zware en deels maatschappelijk gevoelige portefeuilles genomen. Met in dat pakket financiën, maar ook bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening, een gevoelige portefeuille. Overigens in heel Nederland. Want we zijn een dichtbevolkt land en de ruimte is schaars. Er is altijd wel een discussie met de bestaande omgeving.

Gevoelige dossiers

Veel gevoelige dossiers wist hij tot een goed einde te brengen. Zoals al in zijn eerste periode als wethouder het bestemmingsplan De Bisselt. In het centrum van Mook de invulling van het Hart van Mook. Met daarbij het realiseren van de woonlocatie Mookerhof door de ZZG Zorggroep. Hier kunnen onder andere dementerende ouderen met zorg wonen in een eigen appartement. Maar ook het oppakken en daarvoor eerst als gemeente aankopen van het voormalige Centra-pand. Een pand dat in het gevoel van inwoners bijna symbolisch was voor een tekortschieten van de lokale overheid. Daarmee kwam een einde aan een grote ergernis in Mook.

Portefeuille afvalverwerking

Burgemeester Gradisen noemde verder de vernieuwde Maaskade in Mook, het recent geopende Landgoed in de Kuil, het recent geopende hospice, de natuurbegraafplaats en tal van woningbouwplannen. Maar Geertjan Wienhoven liet het niet alleen bij de portefeuilles financiën en ruimtelijke ordening. Er lagen nog veel meer gevoelige dossiers bij hem als wethouder. Zoals de portefeuille afvalverwerking met de discussies over het grondstoffenplan en het omgekeerd inzamelen en de hoogwaterbescherming met de aanvankelijk stevige discussies over de Lob van Gennep.

Verkeerd beeld

Gradisen gaf aan dat het op je nemen van zoveel gevoelige portefeuilles, waar in 2018 ook nog openbare ruimte met verkeer en vervoer bij kwam, bij inwoners een verkeerd beeld kan oproepen. Bij inwoners die een opvatting met het college niet delen, kan dit het beeld geven of het beeld doen gebruiken dat die ene wethouder min of meer de dienst uitmaakt. De burgemeester meldde nadrukkelijk dat die beeldvorming niet de realiteit is: “zo werkt het natuurlijk feitelijk niet, want het gaat om collegiale besluiten binnen het college. En al die besluiten zijn unaniem genomen en er bestaat dus een collectieve collegeverantwoordelijkheid voor. Die kritiek is dus ten onrechte gepersonifieerd op wethouder Wienhoven. Het is overigens wel absoluut waar dat veel tot stand is gekomen door de drive en het doorzettingsvermogen van Geertjan Wienhoven”. De burgemeester gaf aan dat voor deze voormalige wethouder geldt dat “politiek niet iets is voor bange mensen”.

Plezierige samenwerking

Binnen de organisatie hebben veel medewerkers met plezier met hem samengewerkt. Enkele typeringen die daarbij worden genoemd zijn: kundig met een brede ervaring, een grote dossierkennis en een sterke mening, waarbij hij open staat voor adviezen en alternatieven. Er is met bewondering gekeken naar de manier waarop hij, na zo’n mooie carrière en met het welverdiende pensioen al lang in zicht, op de valreep nog de plannen voor Molenhoek-Zuid gepassioneerd door de gemeenteraad loodste. Dat deed hij in het belang van met name starters en de volgende generaties in onze gemeente. Bij hem past zeker niet als politicus “na ons de zondvloed”. Dit wordt ook bevestigd door de waardevolle  bijdrage die hij nog heeft geleverd aan de totstandkoming van het coalitieakkoord, waarmee de nieuwe coalitie van DGP, VVD en PvdA van start is gegaan.

Bedankt

De burgemeester bedankte namens het gemeentebestuur Geertjan Wienhoven voor zijn langdurige inzet voor het lokale openbaar bestuur met de speld van verdienste. Daarnaast ontving hij een bijzonder afscheidsbeeldje en cadeau. Voor zijn echtgenote Elianne Wienhoven was de bos bloemen.

DGP

Namens zijn partij DGP werd Geertjan Wienhoven tevens toegesproken en in het zonnetje gezet door Jos van Bommel, die zelf lang raadslid is geweest voor de lokale partij.  

Karin Peters    

Karin Peters heeft de politiek vanuit thuis meegekregen. Haar vader was lang geleden namelijk gemeenteraadslid in de gemeente Wijchen, waar ze is opgegroeid. Ze deed eerst een hbo-opleiding fysiotherapie en studeerde in 1993 met organisatiepsychologie af aan de Universiteit in Tilburg. Vervolgens heeft ze onder meer gewerkt bij Randstad Uitzendbureau en het Arbeidsbureau in Nijmegen. Vervolgens bij verschillende organisaties als loopbaanadviseur en als human resource manager in het bedrijfsleven. Ze heeft lang haar stek gevonden in Molenhoek, waar de kinderen zijn opgegroeid.

PvdA nestor

Burgemeester Gradisen vertelde dat het verhaal rondgaat dat PvdA nestor Toon Braam haar heeft weten te strikken, c.q. heeft weten te enthousiasmeren voor de PvdA. Vanaf 2006 tot 2011 was ze wethouder sociaal domein, zonder daarvoor eerder gemeenteraadslid te zijn geweest. Vervolgens is ze vanaf 2014 tot een week geleden wederom tot wethouder benoemd. 

Eerste periode van 2006 tot 2011

De eerste periode van 2006 tot 2011 was een bijzondere periode, want er werd gewerkt met een zogenaamd raadsprogramma. Bij dat raadsprogramma werden door de raadsleden geschikte wethouders uitgezocht. Van wat in 2006 begon met een raadsprogramma en daarmee een brede eensgezindheid was aan het eind van die bestuursperiode weinig meer over. Op het thema van de gemeentelijke herindeling met Gennep en Bergen raakte de politiek stevig verdeeld. Bij de tussentijdse verkiezingen in november 2010 werd de politieke strijd vooral gestreden op dit thema. Er trad in 2011 een volledig nieuw college aan, gesteund door een nipte raadsmeerderheid. Die meerderheid was tegen de herindeling. En landelijk werd de stekker ook uit de herindeling getrokken.

Enige afstand van de politiek

Karin Peters nam enige afstand van de politiek, maar bleef deze wel actief volgen. In 2014 werd ze opnieuw wethouder. Karin Peters trad toen wederom aan met Geertjan Wienhoven. Nieuw was toen wethouder Pepijn Baneke.

Portefeuille sociaal domein

Burgemeester Gradisen gaf aan dat Karin Peters in die periode als geroepen aantrad. Ze koos en kreeg als portefeuille het sociaal domein, dat vlak daarna (met ingang van 2015) in volle omvang werd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Een stevige klus voor iedere gemeente en dat was voor Mook en Middelaar niet anders. Natuurlijk was Karin Peters al in de eerste periode vertrouwd met portefeuilles als welzijn en zorg. Dit was toch echt iets anders en complexer. Het sociaal domein met de WMO, de jeugdzorg en het werkbedrijf, werd een fors deel van de gemeentebegroting. Bedragen die de gemeenten van de rijksoverheid met die nieuwe taken meekregen, maar die bij voorbaat beperkt waren met een stevige zogenaamde efficiencykorting. Tegelijkertijd gaat het om uitgaven die qua regelgeving verplicht zijn, met een zogenaamde open eind regeling waarop financieel lastig te sturen is. Karin Peters heeft hier hard aan getrokken. De burgemeester gaf aan dat zij zich de materie in dit nieuwe taakveld uitstekend eigen heeft gemaakt.

Wisseling portefeuilles

In 2018 wilde ze nadrukkelijk van portefeuilles wisselen. Zij wilde na ruim 8 jaar wethouderschap sociaal domein een andere keuze maken. Het werden de portefeuilles wonen, werk en economie. Met daarbinnen onderdelen als werk en inkomen en economie met toerisme en recreatie, Masterplan Plasmolen, kunst en cultuur, monumenten, archeologie, natuur en landschap (waaronder Maasheggen) en de Regiovisie Bergen Gennep en Mook en Middelaar en de werklocaties waaronder Korendal en inwonersparticipatie. Ze voelde zich in deze portefeuilles eveneens thuis. Zij liet regelmatig haar gezicht zien bij ondernemers; ook in coronatijd. Op de Dag van de Ondernemers was ze toen op pad met roomboter amandelletters.

Speciaal plekje in haar hart

Ondanks dat Karin Peters inmiddels in Nijmegen woont, heeft zij voor Molenhoek nog altijd een speciaal plekje in haar hart. En zeker voor de carnaval. Jaren geleden is zij bijvoorbeeld hofdame geweest bij CV De Meulenwiekers. In het College was zij ook de drijvende kracht achter de carnavaleske outfits bij de sleuteloverdracht. Karin Peters koos de passende kleding die door de wethouders en de gemeentesecretaris werd gedragen. Uitgangspunt was dat het moest passen bij de tekst die en/of het lied dat door de burgemeester was gemaakt voor de sleuteloverdracht.

Goede samenwerking met de gemeentelijke medewerkers

Burgemeester Gradisen benadrukte tevens de goede samenwerking met de gemeentelijke medewerkers. Typeringen voor haar in die samenwerking zijn: haar kwaliteit met een groot enthousiasme, die mensen voor zich weet te winnen met haar kracht en stijl. Makkelijk in contacten met mensen, relativerend, verbindend. Scherp als dat gevraagd wordt en het vermogen te incasseren als iets niet lukt. Opgewekt en tegelijkertijd aanspreekbaar als dat een keer niet zo is. Geen ideologische scherpslijper, maar een pragmatische politica die haar doelen duidelijk heeft.

Coach en adviseur

Tijdens haar wethouderschap werkte ze één dag per week als coach en adviseur bij Geerts en Partners. Daarover waren goede afspraken gemaakt en ze wist die twee petten goed te scheiden. Karin Peters kan daar nu haar baan uitbreiden. De burgemeester gaf aan dat er geen twijfel is dat zij het op tal van plaatsen en in diverse functies goed zal weten te redden. Namens het gemeentebestuur werd zij bedankt voor haar langdurige inzet voor het gemeentelijke openbaar bestuur met de speld van verdienste. Daarnaast ontving zij een bijzonder afscheidsbeeldje, een cadeau en een bos bloemen.

PvdA

Namens haar partij de PvdA werd Karin Peters tevens kort toegesproken door Ton Broekmans, de huidige fractievoorzitter van dezelfde partij.   

Pepijn Baneke

Pepijn Baneke heeft vele kwaliteiten. Zo heeft hij in het verleden, na zijn studiejaren aan de Universiteit van Amsterdam, een variëteit aan werkzaamheden verricht, zoals verschillende functies binnen het Art-department van film- en TV-producties en als eigenaar van een klussenbedrijf.  

Periode van 2006-2011

In de periode van 2006-2011 was Pepijn Baneke actief als commissielid voor GroenLinks. Na de tussentijdse raadsverkiezingen in 2010 werd hij in de periode 2011-2014 gemeenteraadslid voor de toenmalige éénpersoonsfractie van GroenLinks. Ondanks zijn fractievoorzitterschap van de kleinste fractie, trad hij aan als de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die in 2012 in de gemeenteraad de voordracht deed voor de nieuwe burgemeester. Het bevestigt dat hij in een indertijd gevoelige politieke constellatie een verbindende rol kan vervullen.

Wethouder in de bestuursperiode 2014-2018

In 2014 won GroenLinks bij de raadsverkiezingen een zetel en trad hij toe tot het college. Daarmee werd Pepijn Baneke wethouder in de bestuursperiode 2014-2018. Hij beheerde in die periode portefeuilles zoals economische zaken, bedrijventerreinen, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer en de gemeenschapshuizen. Pepijn Baneke nam in 2018 afscheid als wethouder, omdat binnen de partij was afgesproken dat wanneer het sociaal domein de portefeuille zou worden voor GroenLinks, Susan Doorenbos de kandidaat-wethouder zou zijn. In 2018 werd zij dan ook wethouder.

Limburgs lijsttrekker voor GroenLinks

Na zijn afscheid als wethouder, werd Pepijn Baneke in oktober 2018 gekozen als Limburgs lijsttrekker voor GroenLinks bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2019. Hij werd door zijn partij gepresenteerd als “een aansprekend boegbeeld” en hij leidde GroenLinks naar een overwinning bij die Statenverkiezingen. Met relatief veel voorkeurstemmen op Pepijn Baneke en daarmee voor GroenLinks in Mook en Middelaar. Na de Statenverkiezingen in 2019 ging hij in Limburg aan de slag als fractievoorzitter van GroenLinks. Met veel aanwezigheid in Maastricht, wat op zich voor Nederlandse begrippen een flinke reis is. Hij werd in korte tijd een gewaardeerd lid van het Limburgs parlement.  

Terugkeer als wethouder

In Mook en Middelaar viel in september 2019 Susan Doorenbos als wethouder helaas uit als gevolg van gezondheidsproblemen. Pepijn Baneke was bereid haar op te volgen en keerde terug als wethouder. Eerst als vervanger en daarna definitief. Burgemeester Gradisen gaf aan dat GroenLinks en de gemeente hem daarvoor dankbaar mogen zijn: “want je was bereid om tussentijds, door te stappen op een rijdende trein, die klus op je te nemen. De optie dat iemand met recente wethouderservaring met lokale kennis, kennis van het gemeentelijk reilen en zeilen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie zich beschikbaar stelt, is bijna nooit voor handen. Wij hadden met jou dat geluk wel”.

Een stevig pakket

Als wethouder beheerde hij in deze bestuursperiode de zorg met daarin jeugdzorg, volksgezondheid, onderwijs, doelgroepenvervoer, minimabeleid en vluchtelingen, verder welzijn met de WMO, maatschappelijk vastgoed en sport en tot slot niet in het minst duurzaamheid. Een stevig pakket, waarbij het sociaal domein steeds meer, zoals in veel gemeenten, financieel onder grote druk is komen te staan. Pepijn Baneke was in die lastige materie snel ingewerkt. Helaas kan de politiek dan een hard vak zijn, want GroenLinks keert niet terug in de nieuwe coalitie. Er is namelijk de keuze gemaakt om een breed college samen te stellen met DGP, VVD en PvdA.

Snelfietsroute

Een belangrijke verdienste als wethouder is dat hij onder andere aan de basis heeft gestaan van de snelfietsroute en de brug voor langzaam verkeer over de Maas. Voor de gemeente is dit een belangrijke aanwinst. Hij was verder als wethouder binnen het College als het ware de vooruitgeschoven post in de regio Arnhem-Nijmegen.

Duurzaamheidsvraagstukken

Burgemeester Gradisen vermeldde eveneens de goede samenwerking van Pepijn Baneke met de medewerkers. Voor de buitenwacht is daarbij herkenbaar dat bij hem wat minder past het op de voorgrond treden. Hij is betrokken en bedachtzaam, tevens is kenmerkend zijn veelzijdigheid. Een wethouder die overzicht kon houden en daarnaast steeds meer een specialist geworden op duurzaamheidsvraagstukken. Hij is maatschappelijk op veel plaatsen inzetbaar.

Loyale inzet

Namens het gemeentebestuur bedankte burgemeester Gradisen hem voor zijn loyale inzet voor het gemeentelijke openbaar bestuur. De dank ging vergezeld van een bijzonder afscheidsbeeldje en een cadeau. De bos bloemen werd uitgereikt aan zijn partner Joanna In ’t Hout.

Toespraak GroenLinks

Namens zijn partij GroenLinks werd Pepijn Baneke tevens kort toegesproken door Hanneke Roozendaal, de huidige fractievoorzitter van dezelfde partij.