Wat is het?

Wet waardering onroerende zaken (woz)

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) taxeert de gemeente jaarlijks de waarden van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden en dergelijke) binnen de eigen gemeentegrenzen. De woz-beschikking is een officiële mededeling van de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfsonroerend goed ten behoeve van belastingheffing.

Eigenaren van woningen

Alleen de eigenaren van woningen hebben belang bij de woz-beschikking. Dit vanwege het feit dat de onroererende zaakbelasting (ozb) voor het gebruik van woningen is afgeschaft. Ook eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden/ objecten krijgen de woz-beschikking.

Hoe werkt het?

  • De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (woz-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  • De woz-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning had op 1 januari van het jaar voor het begin van het tijdvak. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

Aanslagbiljet

De woz-beschikking is samen met de aanslag ozb afgedrukt op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De beschikking geeft de waarde weer van uw pand naar de toestand op 1 januari 2020. De waardepeildatum (het waardeniveau) is 1 januari 2019. In het geval dat bouwwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld een verbouwing of aanbouw heeft plaatsgevonden, dan is daarmee dus rekening gehouden met de waardevaststelling. 

Waardeontwikkeling van woningen, winkels en kantoren

De woz-waarde op deze beschikking van 2020 is de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld op de waardepeildatum 1 januari 2019. Dat is een gevolg van de Wet woz die voorschrijft dat gemeenten op de woz-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. De gemeente heeft de waarde van uw pand bepaald met behulp van marktgegevens die het waardeniveau per 1 januari 2019 weergeven. De marktgegevens op basis waarvan de taxatie is uitgevoerd treft u aan op het woz-taxatieverslag. U kunt hier naar de digitale belastingbalie gaan (DigiD).

Woz-waarde

De gemeenten gebruiken de woz-waarde als basis voor de onroerende zaakbelastingen (ozb), de waterschappen voor de heffing van de omslag gebouwd en de Rijksbelastingdienst voor het eigenwoningforfait, successierechten en de vermogens-rendementsheffing.

  1. Op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen staat de getaxeerde (woz-)waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u via de website van de gemeente het taxatieverslag van uw woning downloaden en printen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Wat moet ik meenemen?

Het komt voor dat u de woz-waarde van een pas gekochte woning nodig hebt, bijvoorbeeld voor een hypotheekaanvraag, loonbelastingverklaring of voor het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. De gemeente verstrekt u op verzoek onder voorwaarden de gegevens. In ieder geval dient u zich te legitimeren. Een kopie van de "voorlopige koopakte" dient te worden overgelegd.

Hoe lang duurt het?

Objectkenmerken

In de gemeente Mook en Middelaar staan ongeveer 4.000 woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Vrijwel al deze panden werden sinds de invoering van de Wet woz individueel bekeken, zodat alle objectkenmerken bekend zijn. Daarbij wordt speciaal gelet op een aantal aspecten zoals de ligging, soort object, de grootte van het perceel, het bouwjaar, de kwaliteit van het pand en de aanwezigheid van aanbouwen en bijgebouwen.

Taxatieprogramma

Vervolgens werden alle gegevens per pand met elkaar vergeleken en in categorieën ingedeeld met behulp van een geavanceerd taxatieprogramma.
Daarbij werd ook gekeken naar de meest recente verkoopprijzen van panden per categorie. Let wel: de "reële" verkoopprijzen, en dus niet de "rare" uitschieters. Vervolgens werden met de verzamelde gegevens modelmatig voorlopige waarden bepaald. Uiteraard werden de resultaten gecontroleerd met behulp van de computer én door taxateurs in het veld. U ziet dus dat elk pand in de gemeente Mook en Middelaar uiterst zorgvuldig wordt gewaardeerd.

Woz-beschikking

Van de vastgestelde waarde krijgt iedere eigenaar een kennisgeving: De woz-beschikking. De woz-beschikking is gecombineerd met de aanslag onroerende zaakbelastingen. Dit is voor u duidelijker. Immers de woz-waarde is de grondslag van deze belasting en vormt op deze wijze één geheel.

Waarderingskamer

Natuurlijk moeten de waarden goed worden bepaald. Daarom vindt van "hogerhand" regelmatig toezicht plaats op de uitvoering van de Wet woz van alle gemeenten door een onafhankelijk orgaan: de Waarderingskamer.

Een belastingjaar

De getaxeerde waarde geldt voor een belastingjaar. Dus ieder jaar beschikt u over de actuele waarde van uw woning. De huidige waarde weerspiegelt het marktniveau omstreeks 1 januari 2019. Deze waarde wordt toegepast voor belastingheffing in 2020.

Aanvullende informatie

Soms is het mogelijk de woz-waarde voor niet-belastingzaken te gebruiken. Bijvoorbeeld ter vervanging van de taxatie bij het afsluiten van een (tweede) hypotheek of een opstalverzekering.

Heeft deze informatie u geholpen?