Tijdlijn

  1. Afgerond: Opstellen Grondstoffenplan 2021

   In de aanloop naar het Grondstoffenplan wordt onder meer via bewonersavonden en straatinterviews de mening van inwoners opgehaald.

  2. Afgerond: Raad stemt in met Grondstoffenplan, maar vraagt om verdere uitwerking “omgekeerd inzamelen” -

   Omgekeerd inzamelen betekent - heel in het kort - dat alleen her te gebruiken afval huis-aan-huis wordt opgehaald. U vindt hier de raadsvergadering van 30 januari 2020.(externe link)

  3. Afgerond: Raad bespreekt voorstel “omgekeerd inzamelen” -

  4. Afgerond: Petitie en enquête inwoners

   Weinig draagvlak onder inwoners voor overstap naar omgekeerd inzamelen en gebrek aan communicatie hierover.

  5. Afgerond: Extra raadsvergadering ivm petitie en enquête onder inwoners. -

   Raad vraagt bij amendement aan college om met nieuw voorstel te komen, waarin diverse scenario's inclusief bijbehorende kosten zijn uitgewerkt. U vindt hier de raadsvergadering van 15 mei 2021(externe link).

  6. Afgerond: Commissie Grondgebied bespreekt 4 opties voor afvalinzameling (Grondstoffenplan) -

  7. Afgerond: Raad kiest voor “gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen” -

   Op 30 september 2021 bespreekt de raad 4 mogelijke scenario’s en kiest voor gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen.

   1. invoering tariefzak voor restafval

   2. minder vaak inzamelen restafval in een mini-container

   3. invoering omgekeerd inzamelen

   4. gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen, gecombineerd met minder vaak inzamelen restafval

   Alle 4 de opties – inclusief bijbehorende kosten en besparingen – zijn terug te vinden onder agendapunt 10.3(externe link).

  8. Afgerond: 1e stap grondstoffenhergebruik: plaatsing luiercontainers -

   Door luiers en incontinentiemateriaal apart weg te brengen, houden inwoners minder restafval over.

  9. Momenteel bezig: Start inwonersparticipatie voor invoeringsroute. Ophaalsysteem verandert nog niet -

   Focusgroep met 10 inwoners (en een aantal meeluisterende raads- en commissieleden) denkt mee over invoeringsroute.

  10. Afgerond: Invoeren minder vaak inzamelen restafval -

   -  Dar haalt 1 x per 2 weken gratis plastic+ en gft huis-aan-huis op.

   - Dar haalt 1 x per maand gratis papier en karton huis-aan-huis op.

   - Dar haalt 1 x per 4 weken restafval huis-aan-huis op. U betaalt per lediging.

   - 4 centrale verzamelcontainers voor restafval in dorpskernen.

   - Toegang tot alle Dar-milieustraten

  11. Nog te doen: Start proef anders inzamelen via centrale verzamelcontainers -

   In een nog aan te wijzen proefgebied gaan we volledig over op het inzamelen van huishoudelijk restafval via centrale verzamelcontainers.

  12. Nog te doen: Raad besluit over overgang naar volledig "omgekeerd inzamelen" -

   De resultaten van die proef worden besproken in de raad. Voldoet de proef aan de – met de focusgroep opgestelde – criteria, dan gaan we als gemeente uiterlijk in 2026 over naar deze vorm van inzamelen.