HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Algemene procedure

De ontvangst van de aanvraag/melding wordt gepubliceerd in het regionale weekblad De Maasdriehoek, onder gemeentelijke informatierubriek 'Ter Sprake'. Daarnaast wordt u schriftelijk bericht over de ontvangst van de melding/vergunningaanvraag. Vervolgens beoordeelt de gemeente of melding/aanvraag correct en volledig is ingediend en dus in behandeling kan worden genomen (zogenaamde ontvankelijkheidstoets). Als de overlegde gegevens niet correct of niet volledig zijn, wordt de aanvrager schriftelijk verzocht om binnen een bepaalde termijn de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als de opgevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden aangevuld, dan kan de gemeente besluiten de melding/aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Zodra de gemeente beschikt over een complete melding/vergunningaanvraag, dan wordt ondermeer naar de volgende onderwerp:

 • Bodemaspecten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een olietank);
 • Welstandsaspecten;
 • De veiligheid gedurende het slopen alsmede de bescherming van de nabijgelegen bouwwerken gedurende de sloopwerkzaamheden.

De gemeente beoordeelt daarmaast of andere wettelijk voorgeschreven vergunningen zijn vereist en houdt zonodig de aanvraag om de sloopvergunning aan, totdat de betreffende vergunningen zijn verleend. Een aanvraag om een sloopvergunning wordt aangehouden indien:

 • Tevens een monumentenvergunning is vereist o.g.v. de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 • Tevens een vergunning is vereist o.g.v. een leefmilieuverordening, of
 • Tevens een aanlegvergunning voor het slopen is vereist.

Als de gemeente de sloopvergunning verleend c.q. de sloopmelding afgeeft, gebeurt dat onder voorschriften. De voorschriften gaan over:

 • De veiligheid tijdens het slopen;
 • De bescherming van nabijgelegen bouwwerken;
 • Het scheiden van sloopafval;
 • Het eventueel uitvoeren van een bodemonderzoek;
 • Het werken met asbest.

De gemeente weigert de sloopvergunning als:

 • De veilgheid tijdens het slopen onvoldoende kan worden gewaarborgd;
 • Nabij gelegen bouwwerken in gerband met het slopen onvoldoende kan worden beschermd;
 • Een vergunning ingevolge de Monumentenweg 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;
 • Een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan of op grond van een voorbereidingsbesluit is vereist en deze niet is verleend.

Bij sloopwerkzaamheden moet u het afval in alle gevallen scheiden in tenminste de volgende delen: gevaarlijke stoffen, asbest, steenachtig sloopafval (met uitzondering van gips), bitumeuze en teerhoudende dakbedekking, met PAKS verontreinigde materialen, asfalt, dakgrind en overig afval.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

Gaat u een dak slopen waar asbest in zit? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken