HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen.

In ons land staan de rechten en plichten van ouders/voogden/feitelijke verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is, kortweg gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

Hoe lang duurt de leerplicht?
Schoolbezoek wordt pas een plicht op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat het kind vijf is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld op 12 augustus vijf jaar wordt, is het volledig leerplichtig vanaf 1 september. Een kind mag echter al vanaf de leeftijd van vier jaar al naar school. De ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind staat ingeschreven op een school.

Volgens de Leerplicht­wet 1969 eindigt de volledige leerplicht (5 dagen per week schoolbezoek):

 • aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden óf
 • wanneer de jongere twaalf volledige schooljaren één of meerdere scholen heeft bezocht.

Kwalificatieplicht
Voorheen ging daarna de partiële leerplicht in. De leerplichtwet is gewijzigd en per 1 augustus 2007 is de partiële leerplicht vervallen en de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar ingegaan. Dit houdt in dat de jongere verplicht is een volledig programma van onderwijs te volgen totdat hij/zij:

 • een startkwalificatie heeft behaald, óf
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Een startkwalificatie is een diploma havo-, vwo-, of mbo niveau 2 (of hoger). De kwalificatieplicht betekent niet 5 dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. De kwalificatieplicht is één van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan.

Uitzonderingen
De jongeren die geïndiceerd zijn als zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen, of zijn toegewezen aan het praktijkonderwijs, zijn generiek vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Voor deze jongeren is het vaak niet haalbaar om een startkwalificatie te behalen.

Verlof
Voor verlof voor uw kind moet u toestemming vragen aan de schooldirecteur. Bij twee gelegenheden mag de schooldirecteur die toestemming verlenen:

 

1. Vakantie buiten de schoolvakantie

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Er kan slechts één keer per schooljaar verlof verleend worden, voor een periode van hoogstens twee weken (10 schooldagen).
 • Vanwege uw werk kunt u onmogelijk in normale schoolvakanties verlof opnemen. De werkgever moet dit kunnen aantonen.
 • Het gaat niet om verlof in de eerste twee weken van een schooljaar.

2. Verlof voor bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld:

 • Huwelijk van familieleden.
 • Ernstige ziekte en overlijden van familieleden.
 • Uw kind heeft een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden.
 • Verhuizing.
 • Ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders en grootouders.

Meer dan 10 dagen verlof buiten de schoolvakanties?
Het aanvragen van meer dan tien dagen verlof voor vakantie is niet mogelijk. Meer dan 10 dagen verlof kan alleen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden en dit dient u bij de leerplichtambtenaar aan te vragen.

Vrijstelling
Vrijstelling van de inschrijvingsplicht kan voor hooguit één schooljaar worden verleend. Voor de volgende situaties kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen:

 • Als uw kind om lichamelijke of psychische redenen niet in staat is om geheel of gedeeltelijk onderwijs te volgen.
 • Als u of uw kind bezwaren heeft tegen het aangeboden onderwijs om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen.
 • Als er andere gewichtige omstandigheden zijn.

Een vrijstelling van de inschrijvingsplicht dient u aan te vragen door het aanvraagformulier 'beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht' in te vullen en op te sturen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente (waar de leerling staat ingeschreven). Deze formulieren kunt u aanvragen bij de gemeente. Afhankelijk van de reden van uw verzoek, moet u onderstaande formulieren ook invullen en meesturen bij uw aanvraag:

 • Verklaring lichamelijke of psychische gesteldheid .
 • Formulier verzoek vrijstelling leerplicht in verband met ander onderwijs.
 • Verklaring ander onderwijs leerplicht.

Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen:

 • Wordt uw aanvraag gecontroleerd; of alle vragen zijn ingevuld en of eventueel benodigde verklaringen zijn bijgevoegd.
 • Als er iets ontbreekt of als de gemeente vragen heeft, neemt de leerplichtambtenaar contact met u op, omdat de aanvraag niet kan worden behandeld als deze niet compleet is.
 • Als uw aanvraag compleet is, wordt deze behandeld.
 • De leerplichtambtenaar beoordeelt daarna of u in aanmerking komt voor ontheffing of verlof.
 • Hierover ontvangt u een brief.
 • Indien u niet akkoord gaat met het besluit, bestaat er bezwaarmogelijkheid.

Meer informatie:

Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Mook en Middelaar, telefoonnummer
024 - 69 69 111.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Leerplicht en kwalificatieplicht

Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt naar school. Uw kind is volledig leerplichtig tussen de leeftijd van 5 en 16 jaar. De verplichting om uw kind op een school in te schrijven begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 werd.

De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden totdat ze voldoende opleiding hebben om een goede baan te kunnen vinden. De leerplicht kan dit echter niet afdwingen. Daarom volgt op de leerplicht de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die na de leerplichtperiode niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn om een startkwalificatie te behalen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-(niveau 2, 3 of 4)diploma. De kwalificatieplicht betekent niet dat het kind 5 dagen per week in de schoolbanken moet blijven. Het kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Vrijstelling leerplicht

Uw kind hoeft niet naar school wanneer het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn verschillende soorten vrijstelling mogelijk:

 • vrijstelling tot inschrijving
 • vrijstelling van schoolbezoek
 • vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar

Vrijstelling tot inschrijving

Een leerplichtig kind kan worden vrijgesteld van inschrijving op een school in 4 gevallen:

 • Uw kind is lichamelijk of geestelijk niet in staat om op een school te zitten.
 • U vindt als ouder/verzorger dat geen enkele school voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
 • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
 • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

U kunt toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden. Denk bij dit laatste aan een huwelijk of begrafenis of een verhuizing van het gezin. In sommige gevallen kunt u toestemming vragen aan de schoolleiding om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan alleen als het voor u onmogelijk is om in de schoolvakanties vakantie te nemen, vanwege de bijzondere aard van uw beroep. Voor vakanties mag u maximaal 10 dagen per jaar vrij vragen voor uw kind.

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal 10 uur. Voor de extra 5 uur hebt u speciale toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alléén bedoeld om te voorkomen dat uw kind overbelast wordt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vrijstelling tot inschrijving

U hebt als ouder of verzorger geen toestemming nodig voor vrijstelling tot inschrijving op een school. Wél moet u dit minimaal een maand voordat uw kind 5 jaar wordt, doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ontstaat de situatie later (dus als uw kind al leerplichtig is), dan moet u dit elk jaar vóór 1 juli melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

Meestal heeft de school hiervoor formulieren die u kunt invullen. U kunt pas op vakantie gaan wanneer de directeur het verlof ook echt heeft verleend. Dus vraag eerst verlof aan en boek daarna pas uw vakantie om teleurstelling te voorkomen.

Er geldt een aantal regels om vrijstelling te verkrijgen. Soms hoeft u niets te doen omdat iemand anders al vrijstelling heeft gegeven:

 • Is er sprake van schoolverzuim omdat uw kind ziek is? Een (telefonische) mededeling aan de directeur van de school is genoeg; u hebt geen toestemming nodig van de directeur. Doe de mededeling binnen 2 dagen nadat uw kind wegens ziekte de school verzuimde.
 • Is er sprake van schoolverzuim wegens het vervullen van godsdienstige plichten? Een (telefonische) mededeling aan de directeur van de school is genoeg; u hebt geen toestemming nodig van de directeur. Doe de mededeling uiterlijk 2 dagen van tevoren.

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind 4 of 5 jaar oud, dan hoeft u alleen te melden aan de directeur van de school dat uw kind enkele uren vrij neemt. U hebt pas toestemming nodig van de directeur als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Vrijstelling tot inschrijving

 • Is uw kind lichamelijk of geestelijk niet in staat om naar school te gaan? Dan is een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
 • Hebt u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van alle scholen? U hebt een verklaring nodig waaruit blijkt waarom u bezwaar hebt tegen alle scholen in de omgeving. Stuur deze aan de leerplichtambtenaar.
 • Bezoekt uw kind een school in het buitenland? U hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig. Uit deze verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt. Stuur deze aan de leerplichtambtenaar.
 • Leidt u als ouders/verzorgers een trekkend bestaan? U hebt toestemming nodig van de schoolleiding voor vrijstelling van uw kind.

Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

Aanvullende bewijsstukken die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen. Bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever.

Vrijstelling tot 6 jaar

U hebt geen specifieke documenten nodig om de vrijstelling te krijgen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken