HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De keuze van een school is een belangrijke beslissing in het leven van uw kinderen. Uw financiële situatie mag daarbij niet in de weg staan. U kunt daarom bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen voor uw kind en eventueel een begeleider. In principe gaat het dan om de kosten voor het gebruik van een fiets of  indien dat niet mogelijk is van het openbaar vervoer. In bepaalde gevallen kunnen ook de reiskosten van een begeleider of kan aangepast vervoer (taxi) worden toegekend.
De vervoersvoorziening is bedoeld voor het vervoer tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Wie kan het aanvragen

U als ouder, verzorger of voogd kunt dit alleen aanvragen voor de leerling die in de gemeente staat ingeschreven of verblijft. Voor een vervoersvoorziening voor uw kind gelden de volgende voorwaarden:

 • de afstand tussen woning en school voor basisonderwijs, dan wel school voor speciaal basisonderwijs, bedraagt meer dan 6 kilometer;
 • uw kind gaat naar een school voor speciaal onderwijs en die afstand is meer dan 6 kilometer.
 • uw kind verblijft wegens het volgen van (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin. In deze gevallen komen de kosten van weekeinden- en vakantievervoer voor een bijdrage in aanmerking.
 • uw kind kan vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen.

Hoe gaat het in z'n werk?

Een vergoeding Leerlingenvervoer moet u aanvragen door het aanvraagformulier 'Leerlingenvervoer' (zie tabblad formulieren) in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Indien nodig ook het adviesformulier meesturen. Als uw kind vorig jaar leerlingenvervoer toegewezen heeft gekregen, ontvangt u dit jaar omstreeks eind april automatisch een formulier. Bij het aanvraagformulier (zie tabblad formulieren) heeft u deze informatie nodig:

 • Adresgegevens van uzelf, de leerling en de betreffende school
 • Schooltijden van de betreffende school
 • In geval van eigen bijdrage gegevens van het verzamelinkomen, peiljaar 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor het vervoer wordt aangevraagd.

De beleidsregels vindt u onder de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-28377.html

Eigen bijdrage en bekostiging naar financiële draagkracht

De aanvragers dienen de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km (gerekend vanaf de woning) per te vervoeren kind per schooljaar indien het belastbaar inkomen van de aanvragers meer bedraagt dan € 26.550,--,-- per jaar. Dit inkomen wordt berekend over het jaar 2017. Indien u aangeeft een inkomen te hebben dat lager is dan € 26.550,-- dient u een IB-60 formulier van de belastingdienst te overleggen. Dit kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon (0800) 0543. Tevens wordt aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken, een van de draagkracht van de aanvragers afhankelijke bijdrage gevraagd indien de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 km bedraagt.

Eigen bijdrage niet van toepassing

De eigen bijdrage is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap een vervoersvoorziening is verstrekt en geldt ten hoogste voor twee kinderen per gezin. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt elk jaar geïndexeerd. Voor de actuele bedragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente. De eigen bijdrage is ook niet van toepassing indien u fietsvergoeding ontvangt.

Stappen en doorlooptijd

 • Nadat de aanvraag is ingediend, wordt bij de gemeente gecontroleerd of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of correcte aanvraag ontvangt de aanvrager het formulier retour met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De gemeente beoordeelt op basis van de aangeleverde gegevens of de aanvrager in aanmerking komt voor de aangevraagde vorm van leerlingenvervoer (hetzij een tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer, hetzij het vervoer dat door de gemeente wordt geregeld).
 • Bij aanvragen die ingediend zijn voor 1 juni van het nieuwe schooljaar wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar (waarvoor de voorziening is aangevraagd) aan de aanvrager meegedeeld of die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.
 • Bij aanvragen die worden ingediend gedurende het schooljaar geldt een beoordelingstermijn van maximaal 8 weken, die eventueel verlengd kan worden tot 12 weken.

Resultaat

 • De vervoersvoorziening wordt toegewezen in de vorm van een beschikking.
 • De vervoersvoorziening wordt niet toegewezen. De aanvrager ontvangt een beschikking met daarin de motivatie van afwijzing.
 • De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, om bepaalde redenen van niet-complete of niet-correct ingevulde formulieren.

De rechten en plichten van dit product komen uit:

 • de Wet op het primair onderwijs (WPO)
 • de Wet op de expertisecentra (WEC)
 • de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
 • Verordening leerlingenvervoer Gemeente Mook en Middelaar

Wat moet ik nog meer weten?

Bij het aanvragen van een vergoeding gaat de gemeente uit van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke wijze van vervoer wordt vergoed aan de ouders. Uitgangspunt is een vergoeding voor het gebruik van een fiets of als dat niet mogelijk is het openbaar vervoer. De gemeente kan echter ook bepalen dat een vergoeding verleend wordt voor aangepast vervoer (taxibusje) of eigen vervoer met de auto. U kunt de verordening leerlingenvervoer hier (externe website) inzien. U kunt de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 hier inzien.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente tel.: (024) 696 91 11.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De verordening leerlingenvervoer geldt voor het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening:

 • Binnen een afstand van 6 km is er geen school van de door u gewenste levensbouwenlijke richting.
 • Ligt de dichtstbijzijnde  school op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning? De gemeente vergoedt dan de kosten van het gebruik van een fiets of als dat niet mogelijk is van het openbaar vervoer naar deze school  Dit geldt niet voor een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs.
 • Kan uw kind niet zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer naar deze school reizen? Dan vergoedt de gemeente ook de kosten van het gebruik van een fiets respectievelijk het openbaar vervoer van een begeleider. Indien uw kind een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoekt geldt dit uitsluitend wanneer er sprake is van een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
 • Uw kind gaat naar een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs en kan vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (zoals een basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Let op!

In sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school
U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken