HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een of meerder bomen wilt kappen hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Dit kan zijn op grond van de Bomenverordening, het Bestemmingsplan of de Wet Natuurbescherming.

Bomenverordening

Een vergunning is nodig als de boom of houtopstand op de overzichtskaart waardevolle houtopstanden van de gemeente Mook en Middelaar staat. Onder het tabblad formulieren kunt u de kaart waardevolle houtopstanden raadplegen. De opgenomen waardevolle houtopstand bestaat uit:

 • solitaire (particuliere) bomen als vermeldt op de lijst waardevolle bomen, ingetekend als rode punten op de kaart;
 • een boom of houtopstand die binnen een gebied waardevolle houtopstanden staat, paars gearceerde zones op de kaart;
 • bomen in beheer en onderhoud van de gemeente Mook en Middelaar, groene stippen op de kaart;
 • houtopstanden in beheer en onderhoud van de gemeente Mook en Middelaar, groene vlakken op de kaart.

U kunt hier de Bomenverordening vinden. 

Bestemmingsplan

Het kan ook zijn dat u op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom of houtopstand.  U kunt een  omgevingsvergunning nodig hebben als het perceel de bestemming natuur, bos, tuin (m.n. bestemmingsplan de Bisselt) of agrarisch met natuur en landschappelijke waarden heeft. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl

Buiten de bebouwde kom

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u, op grond van de Wet Natuurbescherming, verplicht dit te melden bij  de provincie. Meer informatie over de meldingsplicht en het doen van melding kunt u vinden bij de provincie Limburg. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Via het Omgevingsloket  http://www.omgevingsloket.nl/  kunt u als particulier direct een aanvraag digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en printen. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg het volgende toe;

 • kleurenfotos' vanaf verschillende kanten van de bestaande situatie waarop goed te zien is welke bomen of struiken u wilt kappen en hoe de omliggende situatie is;
 • een tekening van de bestaande situatie waarop de te kappen bomen of struiken zijn aangegeven. Geef de bomen waar het om gaat een nummer, en geef per nummer aan om welke soort het gaat en wat de stamomtrek van de betreffende boom is. De stamomvang wordt gemeten in centimeters op een hoogte van 1,30 meter boven de grond. Geef van hakhout, heggen, bosplantsoen of houtwallen de afmetingen (lengte en breedte);
 • Voeg tevens een schriftelijke toestemming van de eigenaar toe, indien u niet zelf de eigenaar van de houtopstand bent.  Bv. in geval u huurder bent van het perceel waarop de houtopstand staat.

Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal naar de gemeente. U kunt de aanvraag ook printen en per post naar de gemeente sturen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd.

De legestarieven per 1 januari 2020 bedragen:

 • Leges omgevingsvergunning kappen; € 29,35
 • Leges omgevingsvergunning kappen complex*; € 176,10

  * Omgevingsvergunning binnen het kader van een project waarbij een herinrichting/herplantplan  is vereist.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd; Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken.Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

.

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor het kappen van een boom die op de lijst waardevolle bomen staat hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Voor het kappen van een boom of houtopstand die in een gebied staat dat is aangewezen als een waardevolle houtopstand hebt u geen vergunning nodig voor:

 • Bomen met een stamdoorsnede kleiner dan 10 cm (stamomvang kleiner dan 32 cm, gemeten op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld);
 • Het periodiek knotten of kandelaberen ter uitvoering van het regulier onderhoud;
 • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
 • Het dunnen van een houtopstand ter uitvoering van het regulier onderhoud;
 • Een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachten een aanschrijving of op last van het bevoegd gezag;
 • Een dode boom of houtsopstand, mits de velling vooraf aan het college is gemeld;
 • Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 • Populieren of wilgen voor zover het betreft:
  • wegbeplanting;
  • beplanting langs waterwegen;
  • eenrijige beplanting langs landbouwgronden.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken