HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom of houtopstand. Dit kan zijn op grond van de Bomenverordening en wel als:

 • De boom op de lijst waardevolle bomen van de gemeente Mook en Middelaar staat;
 • De boom of houtopstand in een gebied staat als aangegeven op de kaart waardevolle houtopstanden gemeente Mook en Middelaar. U kunt hier de Bomenverordening vinden.  U kunt bij het tabblad formulieren de kaart met waardevolle houtopstanden vinden.

Bestemmingsplan

Het kan ook zijn dat u op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig hebt voor het kappen van een boom of houtopstand.  U kunt een  omgevingsvergunning nodig hebben als het perceel de bestemming natuur, bos, tuin (m.n. bestemmingsplan de Bisselt) of agrarisch met natuur en landschappelijke waarden heeft. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via  www.ruimtelijkeplannen.nl

Buiten de bebouwde kom

Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen kan ook de Wet Natuurbescherming van toepassing zijn. Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen bij de provincie. Meer informatie over de meldingsplicht en het doen van melding kunt u vinden bij de provincie Limburg. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Via het Omgevingsloket  http://www.omgevingsloket.nl/  kunt u als particulierk direct een aanvraag digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig

Bij de aanvraag wordt de volgende informatie gevraagd:

 • Een omschrijving van de boom (stamomvang/ soort boom);
 • De locatie van de boom of houtopstand (adres of perceelaanduiding, situatietekening);
 • Een foto van de boom of houtopstand;
 • Waarom u de boom/houtopstand wilt kappen;
 • Mogelijkheid tot herplanten;
 • Indien u geen eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

In het aanvraagformulier  geeft u de reden van het kapverzoek aan.

Bij het aanvraagformulier voegt u:

 • kleurenfotos' vanaf verschillende kanten van de bestaande situatie waarop goed te zien is welke bomen of struiken u wilt verwijderen (of onderhouden) en hoe de omliggende situatie is;
 • een tekening van de bestaande situatie waarop de te vellen bomen of struiken zijn aangegeven. Geef de bomen waar het om gaat een nummer, en geef per nummer aan om welke soort het gaat en wat de stamomtrek van de betreffende boom is. De stamomvang wordt gemeten in centimeters op een hoogte van 1,30 meter boven de grond. Geef van hakhout, heggen, bosplantsoen of houtwallen de afmetingen (lengte en breedte);
 • een verklaring over de reden voor het kapverzoek.

Voeg tevens een schriftelijke toestemming van de eigenaar toe, indien u (de aanvrager) niet zelf de eigenaar van de houtopstand bent.  Bv. in geval u huurder bent van het perceel waarop de houtopstand staat.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd.

De legestarieven per 1 januari 2018 bedragen:

 • Leges omgevingsvergunning kappen; € 28,20.
 • Leges omgevingsvergunning kappen complex*; € 169,10.

  * Omgevingsvergunning binnen het kader van een project waarbij een herinrichting/herplantplan  is vereist.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken.Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Aan een omgevingsvergunning kappen wordt het standaard voorschrift verbonden dat niet tot vellen mag worden overgegaan tot de dag nadat de bezwaartermijn is afgelopen (= 6 weken na verzending van de vergunning). Indien gedurende de bezwaartermijn een bezwaar is ingediend, wordt de vergunning pas van kracht één week nadat op dat bezwaar is beslist.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor het kappen van een boom die op de lijst waardevolle bomen staat hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Voor het kappen van een boom of houtopstand die in een gebied staat dat is aangewezen als een waardevolle houtopstand hebt u geen vergunning nodig voor:

 • Bomen met een stamdoorsnede kleiner dan 10 cm (stamomvang kleiner dan 32 cm, gemeten op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld);
 • Het periodiek knotten of kandelaberen ter uitvoering van het regulier onderhoud;
 • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
 • Het dunnen van een houtopstand ter uitvoering van het regulier onderhoud;
 • Een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachten een aanschrijving of op last van het bevoegd gezag;
 • Een dode boom of houtsopstand, mits de velling vooraf aan het college is gemeld;
 • Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 • Populieren of wilgen voor zover het betreft:

  - wegbeplantingen;

  - beplantingen langs waterwegen;

  - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken