HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Bezwaar maken

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen (schriftelijk) bezwaar indienen. Uw bezwaarschrift wordt voor advies in handen gesteld van de bezwaarschriftencommissie. Vervolgens zal het betreffende bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaarschrift nemen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank.

Voorlopige voorziening.

Indien uw belangen onverwijlde spoed vereisen, kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij het betreffende bestuursorgaan, de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening. Opgemerkt wordt dat de gemeente de digitale weg niet opengesteld heeft voor bezwaarschriften.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Indienen bezwaar- of beroepschrift

U dient een bezwaar- of beroepschrift binnen 6 weken in te dienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.  Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en de gronden (argumenten)  van het bezwaar of beroep. Bij het beroepschrift dient u (zo mogelijk) een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te overleggen aan de Rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwarencommissie

 1. In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
 2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
 3. In de regel duurt het maximaal tien weken na het indienen van uw bezwaar voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken.

Beroepschrift

 1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
 2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
 3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
 4. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 4. Reden van uw bezwaar.
 5. Uw handtekening.
 6. Zo mogelijk een kopie van dit besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. De reden van beroep.
 4. Uw handtekening.
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
 6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het bestuursorgaan beslist in beginsel binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Overleg vooraf

Overleg vooraf met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.

Let op bij beroepschrift

Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken