HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Asbest is een stof die zeer ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken. Zeker als gesloopt wordt, kan asbest vrijkomen. Daarom moet, voordat gesloopt wordt, duidelijk zijn of er in het te slopen pand asbest zit. Als dat het geval is, moet het door een deskundig bedrijf worden verwijderd voor de eigenlijke sloop begint. Voor leken is asbest nauwelijks te herkennen, vandaar dat de gemeente verlangt dat een deskundig bedrijf een onderzoek uitvoert.

Vergunning, melding of vrij?

De Bouwverordening maakt duidelijk in welke gevallen een sloopvergunning moet worden aangevraagd. Er worden drie soorten sloopwerkzaamheden onderscheiden:

 1. Vrije sloopwerkzaamheden;
 2. Sloopwerkzaamheden die u bij de gemeente moet melden;
 3. Sloopwerkzaamheden waarvoor een sloopvergunning nodig is.

Vrije sloopwerkzaamheden

Bij sommige kleine sloopwerkzaamheden kunt u zonder meer aan de gang gaan. Dat is het geval als de geschatte hoeveelheid sloopafval niet meer is dan 10 m³. Als u echter bij het slopen ook asbest moet verwijderen, geldt een meldings- of vergunningplicht. U leest hier in de volgende alinea's meer over. Ook bij vrije sloopwerkzaamheden moet u het afval scheiden (zie kader).

Slopen met meldingsplicht

Als u asbest wilt verwijderen, een bouwwewrk of deel daarvan wilt slopen waarbij meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, moet u daarvan altijd een melding doen bij de gemeente. Melden is meer dan 'even bellen'. De melding kunt u digitaal indienen bij het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl. Bij een melding moet altijd een  asbestinventarisatieonderzoek worden ingediend dat opgesteld is door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De gemeente behandelt de sloopmelding volgens een vastgestelde procedure. De gemeente beslist binnen vier weken op een sloopmelding. Ook wanneer u 'slechts' een melding hoeft te doen, moet u zich aan de voorschriften en aan de voorwaarden van de medling houden.

Slopen met vergunning

Indien er sloopwerkzaamheden verricht worden aan een monument is daar een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vereist. Dit is ongeacht de omvang van de sloop. Ook de sloopvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl. De gemeente behandelt uw aanvraag volgens een vastgestelde procedure. De procedure voor het verlenen of weigeren van een sloopvergunning duurt maximaal acht weken. Deze termijn loopt vanaf het moment dat de gemeente uw complete vergunningaanvraag ontvangt tot het moment dat de gemeente u de beschikking toestuurt. Wanneer de aanvraag niet compleet is, dan stopt de afhandelingstermijn. Deze loopt weer verder zodra de aangevraagde gegevens zijn ontvangen. Het is belangrijk om de checklist bij het aanvraagformulier goed te lezen en om een complete vergunningaanvraag in te dienen. In deze checklist staat welke stukken u voor de vergunningaanvraag aan moet leveren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Algemene procedure

De ontvangst van de aanvraag/melding wordt gepubliceerd in het regionale weekblad De Maasdriehoek, onder gemeentelijke informatierubriek 'Ter Sprake'. Daarnaast wordt u schriftelijk bericht over de ontvangst van de melding/vergunningaanvraag. Vervolgens beoordeelt de gemeente of melding/aanvraag correct en volledig is ingediend en dus in behandeling kan worden genomen (zogenaamde ontvankelijkheidstoets). Als de overlegde gegevens niet correct of niet volledig zijn, wordt de aanvrager schriftelijk verzocht om binnen een bepaalde termijn de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als de opgevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden aangevuld, dan kan de gemeente besluiten de melding/aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Zodra de gemeente beschikt over een complete melding/vergunningaanvraag, dan wordt ondermeer naar de volgende onderwerp:

 • Bodemaspecten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een olietank);
 • Welstandsaspecten;
 • De veiligheid gedurende het slopen alsmede de bescherming van de nabijgelegen bouwwerken gedurende de sloopwerkzaamheden.

De gemeente beoordeelt daarmaast of andere wettelijk voorgeschreven vergunningen zijn vereist en houdt zonodig de aanvraag om de sloopvergunning aan, totdat de betreffende vergunningen zijn verleend. Een aanvraag om een sloopvergunning wordt aangehouden indien:

 • Tevens een monumentenvergunning is vereist o.g.v. de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 • Tevens een vergunning is vereist o.g.v. een leefmilieuverordening, of
 • Tevens een aanlegvergunning voor het slopen is vereist.

Als de gemeente de sloopvergunning verleend c.q. de sloopmelding afgeeft, gebeurt dat onder voorschriften. De voorschriften gaan over:

 • De veiligheid tijdens het slopen;
 • De bescherming van nabijgelegen bouwwerken;
 • Het scheiden van sloopafval;
 • Het eventueel uitvoeren van een bodemonderzoek;
 • Het werken met asbest.

De gemeente weigert de sloopvergunning als:

 • De veilgheid tijdens het slopen onvoldoende kan worden gewaarborgd;
 • Nabij gelegen bouwwerken in gerband met het slopen onvoldoende kan worden beschermd;
 • Een vergunning ingevolge de Monumentenweg 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;
 • Een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan of op grond van een voorbereidingsbesluit is vereist en deze niet is verleend.

Bij sloopwerkzaamheden moet u het afval in alle gevallen scheiden in tenminste de volgende delen: gevaarlijke stoffen, asbest, steenachtig sloopafval (met uitzondering van gips), bitumeuze en teerhoudende dakbedekking, met PAKS verontreinigde materialen, asfalt, dakgrind en overig afval.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen?

Als eerste is het van belang om te bepalen of de geplande sloopwerkzaamheden vergunningsvrij, melding- of vergunningsplichtig zijn. Let op bij aanwezigheid van asbest is er altijd meldingsplicht. Vergunningsvrije werkzaamheden kunt u direct uitvoeren. De melding en de aanvraag omgevingsverguning sloop kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket.nl. Hier moet een asbestinventarisatierapport aan zijn toegevoegd of een bewijs dat er, vanwege het bouwjaar van het bouwwerk, geen asbest aanwezig kan zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Om aan te tonen dat het te slopen bouwwerk (geen) asbest bevat, moet een onderzoeksrapport van een deskundig bedrijf (beschikkend overeen KOMO-procescertificaat asbestonderzoek) worden ingeleverd. In bepaalde situaties is het mogelijk de aan- of afwezigheid van asbest aan te tonen door middel van andere gegevens (zie aanvraagformulier).

Niet in behandeling

Als geen gevens betreffende de aan- of afwezigheid van asbest bij de aanvraag worden ingeleverd, wordt de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Voorafgaande aan een sloop moet eerst al het aanwezige asbest verwijderd worden. Zo wordt het gevaar dat werknemers en derden bij de sloop worden blootgesteld aan asbest tegengegaan.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning sloop betaalt u kosten. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning sloop bedraagt € 206,-  Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wat bedraagt de afwikkelingstermijn ?

Voor een melding bedraagt de afhandelingstermijn maximaal 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken. Deze termijnen worden verlengd met de tijd die gebruikt wordt voor het verstrekken van aanvullende gegevens.

In het geval waarbij de melding voldoet aan de criteria die hieromtrent gesteld zijn, wordt in het schrijven van de gemeente aangegeven onder welke voorwaarden u mag slopen en de asbesthoudende producten mag verwijderen en afvoeren.

Aanhouden beslissing

De beslissing op de melding/vergunningaanvraag kan worden uitgesteld of aangehouden als er nog aanvullende gegevens moet worden aangereikt.

Daarnaast kan de melding/vergunningaanvraag aangehouden worden als:

 • tevens een monumentenvergunning vereist is o.g.v. de Monumentenweg 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • tevens een vergunning is vereist o.g.v. een leefmilieuverordening, of
 • tevens een aanlegvergunning voor het slopen vereist is.

Al beginnen of even wachten ?

Pas nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt, mag de vergunninghouder starten met de sloopwerkzaamheden. Daarbij moet de aanvrager zich houden aan de voorwaarden die in de sloopmelding/-vergunning staan genoemd.

In principe kunt u dus aan de slag zodra u een sloopvergunning heeft. Het is echter raadzaam om - zeker bij een bouwwerk dat 'in uw buurt gevoelig ligt' - eerst de officiële bezwaartermijn af te wachten. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen namelijk tot zes weken na de bekendmaking van de sloopmelding/sloopvergunning (of na een fictieve sloopmelding of sloopvergunning) bezwaar aantekenen bij de gemeente. Aansluitend kan een beroepsprocedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank, waarna ook nog hoger beroep mogelijk is bij de Raad van State. Onder bekendmaking wordt verstaan de dag waarop het besluit om de sloopmelding te accepteren dan wel om de sloopvergunning te verlenen aan de aanvrager bekend is gemaakt. Wordt na heroverweging door de gemeente of door een uitspraak van de rechtbank de sloopmelding of de sloopvergunning vernietigd, dan mag u niet meer slopen. U moet zelf inschatten of u beter deze periode van (mogelijk) bezwaar en beroep kunt afwachten voor dat u met de sloopwerkzaamheden aanvangt. Als er tijdens uw vergunningaanvraag al klachten zijn geuit, dan is de kans op eventuele bezwaarschriften groter. U kunt de gemeente overigens niet aansprakelijk stellen als blijkt dat u te vroeg bent gestart met de sloopwerkzaamheden. Vandaar dat het altijd verstandig is om vooraf met de buren te overleggen. Dat kan een hoop kou uit de lucht nemen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

1. Waarom kan asbest gevaarlijk zijn?

Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als u ze in hoge concentraties inademt. Risico's treden op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels niet goed gebonden zijn aan materialen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, kunnen miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot. Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan op termijn stoflongen (asbestose) of longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaaken.asbest.

2. Waar kan ik asbest aantreffen in en om mijn huis?

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt u dit materiaal soms tegen op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages.

3. Hoe is asbest verwerkt?

Er bestaan twee vormen waarin asbest voorkomt: hechtgebonden en losgebonden asbest. We spreken van 'hechtgebonden' wanneer de asbestvezels stevig verankerd zitten in het dragermateriaal. Er zullen nauwelijks vezels vrijkomen als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt. Asbestcementgolfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren, zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. Wanneer de vezels niet of nauwelijks aan het dragermateriaal zijn gebonden, spreken we van 'losgebonden' asbesthoudende materialen. Doordat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen, is het gezondheidsrisico van losgebonden asbest groter dan dat van hechtgebonden asbest. Een zeer losgebonden asbesthoudend materiaal is spuitasbest. Dit materiaal is voor 1978 regelmatig gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies. Dit laatste gebeurde meestal in grote gebouwen. Treft u spuitasbest aan, dan moet dit worden verwijderd of volledig afgeschermd. Een andere vorm van losgebonden asbest is zwaar verweerd asbestcement.

4. Tot wanneer is asbest toegepast?

Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast. Toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 bijna volledig verboden.

5. Hoe kan ik asbest herkennen?

Of een materiaal of product asbest bevat kan alleen in een laboratorium met honderd procent zekerheid worden vastgesteld. U kunt wel producten of materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Een overzicht hiervan vindt u in de brochure Asbest in en om het huis. Dit overzicht is overigens niet volledig.
Als u materiaal wilt laten onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met een laboratorium dat bevoegd is om asbestanalyses uit te voeren. Een lijst van laboratoria is aan te vragen bij de Raad voor Accreditatie (download brochure). Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan eveneens nagaan of in uw woning asbest aanwezig is. Aan al deze opties zijn wel kosten verbonden. De fabrikant of leverancier van het materiaal of de verhuurder van uw pand kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is.

6. Moet ik asbesthoudende materialen (laten) verwijderen?

Dat is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van losgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van dit materiaal.

7. Mag ik asbesthoudende materialen zelf verwijderen?

Sommige asbesthoudende producten mag u zelf verwijderen, zoals geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, asbesthoudende vloertegels en niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Hierbij moet u wel voldoen aan een aantal voorschriften. Deze voorschriften hebben zowel betrekking op de verwijdering van het asbest(houdend product) als op het afvoeren van het asbest(houdende product). Nadere informatie over deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure Asbest in en om het huis.

8. Wat moet ik doen als ik asbest wil (laten) verwijderen?

In de meeste gevallen moet u toestemming aan de gemeente te vragen. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning verplicht is. Als een sloopvergunning verplicht is, moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

9. Mag ik asbesthoudend materiaal opnieuw gebruiken?

Nee. Sinds 1998 geldt voor particulieren een volledig verbod voor hergebruik van asbest in bouwwerken.

10. Mag ik asbesthoudend materiaal in huis onderhouden?

Dat mag, maar u bent strafbaar als u anderen daarbij in gevaar brengt. Zorg daarom dat er in ieder geval geen asbestvezels vrijkomen. Hulpmiddelen als een hogedrukspuit, staalborstel of schuurpapier zijn uit den boze. Ga het materiaal ook niet zagen of boren.

11. Wat moet ik doen met asbesthoudend afval?

Neem contact op met de gemeente over de wijze waarop u dit afval moet aanbieden. U moet het afval in ieder geval secuur verpakken in speciaal plastic en het apart houden van het overige afval. Bij de meeste gemeenten kunt u kleine hoeveelheden asbesthoudend afval apart inleveren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken