HOME  |  Privacystatement  |  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De gemeente Mook en Middelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere  medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy en om uw recht te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden. De gemeente Mook en Middelaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien hiervoor een wettelijke grondslag  is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente garandeert dat zij veilig omgaat met de persoonsgegevens, om te voorkomen dat de gegevens verder worden verwerkt of afgegeven. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Geheimhoudingsplicht

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. U heeft recht op informatie, recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek daadwerkelijk betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Gemeentelijke website

De gemeente Mook en Middelaar gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Mook en Middelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de gemeentelijke website en het digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren.

Cookies

De gemeente Mook en Middelaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Melden van persoonsregistraties

De gemeente Mook en Middelaar mag alleen uw persoonsgegevens verwerken als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie

Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het emailadres gemeente@mookenmiddelaar.nl of via  het nummer (024) 696 911 11. Uiteraard helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht op juridisch advies of het indienen van een een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Telefoon: (0900) 200  120 1 (€0,05/minuut plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon). Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijk recht  

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Mook en Middelaar te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Mook en Middelaar gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken