Het Grondstoffenplan 2021 is erop gericht om de gescheiden inzameling van grondstoffen zoveel mogelijk (gratis) te faciliteren en restafval te ontmoedigen. Dit lijkt een noodzakelijke stap om te komen tot 30 kg restafval per inwoner in 2030. Hoe we dit gaan realiseren, pakken we samen met inwoners op. Met goede communicatie over grondstoffenscheiding, pilots en een afvalcoach willen we inwoners helpen richting dit nieuwe afvalsysteem.

Meedenken Grondstoffenplan

Bij het opstellen van het Grondstoffenplan 2021 zijn inwoners gevraagd om mee te denken. Het grondstoffenplan met daarin de kaders voor het nieuwe beleid, de te behalen doelen en de uitgangspunten is in 2020 vastgelegd door de raad. Voor 1 van de onderdelen uit het plan, namelijk het huis-aan-huis ophalen van afval, is vervolgens in september 2021 gekozen voor gefaseerde invoering van omgekeerd inzamelen. Dat wil zeggen dat her te gebruiken afval wel en restafval steeds minder thuis wordt opgehaald. Bij de uitvoering hiervan betrekken we inwoners.

Focusgroep Anders inzamelen

In eerste instantie hebben we gesproken met de inwoners die zich al eerder gemeld hebben. Onder meer naar aanleiding van de petitie. In de zomer van 2022 zijn we aan de slag gegaan met een focusgroep met 10 inwoners, die zich na een breed gedeelde oproep hebben aangemeld. Deze focusgroep kwam in de tweede helft van 2022 3 keer bij elkaar en sprak over de plannen, ideeën en hoe we samen verder invulling geven aan afvalinzameling. Hierbij waren ook enkele raads- en commissieleden als toehoorder aanwezig. Met de groep is intensief gesproken over de weerstand binnen de gemeente als het om anders inzamelen gaat. Met name het plaatsen van ondergrondse containers roept veel vraagtekens op. Gelukkig is ons einddoel hetzelfde: samen veel minder restafval produceren. De eerste participatiesessies hebben tot waardevolle gesprekken geleid en goede ideeën opgeleverd, waarmee we direct aan de slag zijn gegaan. Gedurende het traject dat we de komende jaren doorlopen zullen we alle inwoners zoveel mogelijk op de hoogte houden vie de gemeentelijke communicatiekanalen. We blijven de focusgroep betrekken en gaan tijdens de proef samenwerken met een nog te vormen gebruikersgroep.