Het Grondstoffenplan 2021 is erop gericht om de gescheiden inzameling van grondstoffen zoveel mogelijk (gratis) te faciliteren en restafval te ontmoedigen. Dit lijkt een noodzakelijke stap om te komen tot 30 kg restafval per inwoner in 2030. Hoe we dit gaan realiseren, pakken we samen met inwoners op. Met goede communicatie over grondstoffenscheiding, pilots en een afvalcoach willen we inwoners helpen richting dit nieuwe afvalsysteem.

Meedenken Grondstoffenplan

Bij het opstellen van het Grondstoffenplan 2021 zijn inwoners gevraagd om mee te denken. Het grondstoffenplan met daarin de kaders voor het nieuwe beleid, de te behalen doelen en de uitgangspunten is in 2020 vastgelegd door de raad. Voor 1 van de onderdelen uit het plan, namelijk het huis-aan-huis ophalen van afval, is vervolgens in september 2021 gekozen voor gefaseerde invoering van omgekeerd inzamelen. Dat wil zeggen dat her te gebruiken afval wel en restafval steeds minder thuis wordt opgehaald. Bij de uitvoering hiervan betrekken we inwoners.

Samen uitvoeringsroute inkleuren

In eerste instantie spreken we met de inwoners die zich al eerder gemeld hebben. Onder meer naar aanleiding van de petitie. In 2022 gaan we verder vorm geven aan de uitvoering, met bijvoorbeeld het oprichten van een internet-platform en/of een inwonerpanel. We houden u hiervan op de hoogte, onder meer via deze projectpagina Afvalinzameling wijzigt.