HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Waardevolle bomenlijst definitief vastgesteld

Waardevolle bomenlijst definitief vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2016 een nieuwe Bomenverordening vastgesteld. Per 1 maart 2017 is deze Bomenverordening in werking getreden. 

Gewijzigde vaststelling

Op basis van criteria uit de Bomenverordening hebben burgemeester en wethouders op 28 februari 2017 de voorlopige waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart vastgesteld. Op 26 september 2017 heeft het college de waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart gewijzigd vastgesteld. U kunt hier de bijlagen inzien.

Procedure

De waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart zijn met toepassing van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door het college gewijzigd vastgesteld. De voorlopige waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart hebben van 1 maart 2017 tot en met 13 april 2017 voor een ieder ter inzage gelegen in het KlantContactCentrum op het gemeentehuis. De stukken waren tijdens openingstijden in te zien. Ook waren de stukken digitaal via de gemeentelijke website te raadplegen. De kennisgeving van de uniforme voorbereidingsprocedure is gepubliceerd in ‘De Maas Driehoek’, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

Zienswijzen

Men had de mogelijkheid om bezwaren tegen het opnemen van één of meer bomen en/of houtopstanden via een zienswijze kenbaar te maken. Ook bestond de mogelijkheid om via een zienswijze nog aanvullende bomen en/of houtopstanden aan te dragen voor de lijst of overzichtskaart. De overzichtskaart bleek niet in alle gevallen duidelijkheid te geven. Eigenaren van percelen die gelegen zijn in een waardevolle zone, zijn daarom begin juni schriftelijk geïnformeerd. Zij hadden twee weken de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Er zijn in totaal zeventien zienswijzen ingediend, waarvan één zienswijze is ingetrokken. Op basis van de ingediende zienswijzen zijn de waardevolle bomenlijst en overzichtskaart op een aantal punten aangepast. Zo zijn er verscheidene bomen aan de lijst toegevoegd. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan de overzichtskaart om deze te verduidelijken.

Beroep

Voor informatie over het instellen van beroep tegen de gewijzigde vaststelling van de waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart zie ‘Openbare bekendmakingen’.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Voor het vellen van houtopstanden die op de waardevolle bomenlijst en bijbehorende overzichtskaart zijn opgenomen heeft u een vergunning nodig. Daarnaast kunt u een vergunning nodig hebben voor het vellen van houtopstanden op grond van het geldende bestemmingsplan of moet u mogelijk een kapmelding doen op grond van de Wet Natuurbescherming. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken