HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Uitslag briefstemming raadsvergadering 12 mei

Uitslag briefstemming raadsvergadering 12 mei

In verband met het digitaal vergaderen heeft briefstemmen plaatsgevonden over onderstaande agendapunten 11.4 en 11.5 die aan de orde zijn geweest in de raadsvergadering van 12 mei 2020. De stembriefjes zijn na afloop van de vergadering ingeleverd.

Bekendmaking stemmingen

Hierbij maak ik de uitslag van de stemmingen bekend. Beide besluiten zijn unaniem aangenomen.  Het gaat om twee benoemingen. Voor beide functies geldt dat de benoemden, voordat ze de functie waarin ze zijn benoemd kunnen uitoefenen, de eed of de belofte moeten afleggen. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 14 mei 2020. Deze vindt digitaal plaats en vangt aan om 19:15 uur.

U kunt deze vergadering digitaal volgen via

Agendapunt 11.4 Benoeming vervangend wethouder P. Baneke i.v.m. tijdelijke vervanging wegens ziekteverlof

Voorstel om te besluiten:

  1. Kennis te nemen van het door het college aan wethouder mw. S.J.M. Doorenbos MSc verleende verlof als gevolg van ziekte, met als ingangsdatum 18 mei 2020. Van rechtswege eindigt het verlof na zestien weken op 6 september 2020.
  2. Met ingang van 18 mei 2020 te benoemen als wethouder (tijdbestedingsnorm 75 %) ter tijdelijke vervanging wegens ziekte: de heer P.D. Baneke. De vervanger is van rechtswege ontslagen met ingang van 7 september 2020.
  3. De financiële consequenties van de tijdelijke vervanging te verwerken in de Zomerrapportage 2020.

Besluitvorming

  • Aantal stemmen voor:  13
  • Aantal stemmen tegen: 0

Het besluit is hiermee unaniem aangenomen.

Agendapunt 11.5 Benoeming raadscommissielid mevrouw H. Roozendaal

Voorstel om te besluiten:

Mevrouw H. Roozendaal te benoemen tot lid, niet zijnde raadslid, van de raadscommissies Grondgebied, Samenleving en Begroting en Rekening namens de fractie van GroenLinks.

Besluitvorming

  • Aantal stemmen voor:  13
  • Aantal stemmen tegen: 0

Het besluit is hiermee unaniem aangenomen.

Mook, 13 mei 2020

De voorzitter

mr. drs. W. Gradisen

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken