HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Stand van zaken waardevolle bomenlijst en overzichtskaart

Stand van zaken waardevolle bomenlijst en overzichtskaart

De gemeenteraad heeft 13 oktober 2016 een nieuwe Bomenverordening vastgesteld.

Wat is er nu precies veranderd?

Deze bomenverordening maakt dat het verbod om bomen en houtopstanden te kappen wordt opgeheven, behalve als een boom is opgenomen op een waardevolle bomenlijst en/of valt binnen een gebied met waardevolle houtopstand. In feite verandert er voor u in dat geval niets en dient er voor het kappen alsnog een vergunning te worden aangevraagd. De gemeenteraad heeft hiermee tegemoet willen komen aan de vermindering van regels, maar daarbij wel de randvoorwaarden gesteld dat het groene karakter van onze gemeente en bijzondere bomen tot op zekere hoogte moeten worden beschermd.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Van 1 maart 2017 tot en met 13 april 2017 had u de mogelijkheid om uw bezwaren tegen het opnemen van één of meer bomen en/of houtopstanden op de voorlopige waardevolle bomenlijst en overzichtskaart via een zienswijze kenbaar te maken. Ook had u de mogelijkheid om via een zienswijze nog aanvullende bomen en/of houtopstanden aan te dragen voor de lijst of overzichtskaart. De voorlopige waardevolle bomenlijst en de overzichtskaart waren zowel op papier als digitaal in te zien.

Wat is er uit de zienswijzen naar voren gekomen?

Een tiental reacties van inwoners en Natuurgroep Animo zijn gedurende de inspraakperiode ontvangen. Daarbij zijn nuttige tips  gegeven over onduidelijkheden over de status van bomen in eigendom van de gemeente, de op de kaart aangegeven zones en wat er nu feitelijk is veranderd. Daarnaast heeft Natuurgroep Animo enkele ‘nieuwe’ waardevolle bomen aangedragen. Daarover gaan wij met Animo in overleg. Dank aan alle inwoners en Animo voor hun bijdrage in dit proces.

Bomen in eigendom van gemeente

Bomen in eigendom van de gemeente vallen allemaal onder het kapverbod van de verordening. Het blijkt dat deze informatie bij velen van u niet geheel duidelijk is. Dat aspect van de Lijst Waardevolle Bomen moet worden verbeterd.

Waardevolle gebieden

De overzichtskaart met daarop de gebieden met waardevolle houtopstanden blijkt niet in alle gevallen duidelijkheid te geven. Dat aspect moet worden verbeterd, waarbij de eigenaren van percelen binnen deze gebieden schriftelijk geïnformeerd zijn en nog een mogelijkheid krijgen om hun zienswijze kenbaar te maken. 

Wat gaat er nu gebeuren?

De reacties die tijdens de inspraakperiode zijn binnengekomen worden verwerkt en worden meegewogen bij het definitieve besluit. De inwoners en verenigingen die een zienswijze hebben ingebracht, worden hierover nog inhoudelijk geïnformeerd via een bezoek aan huis of een schriftelijke reactie. Eigenaren van een perceel gelegen in een gebied dat als waardevol is opgenomen op de overzichtskaart, hebben een brief ontvangen met verdere informatie. Zij krijgen twee weken de tijd om hierop te reageren, omdat met name bij deze groep blijkt dat  dat het niet altijd helder is geworden wat de consequenties zijn van de ligging in deze zone.

Wanneer wordt het definitieve besluit genomen?

De planning is dat het college begin juli 2017 een definitief besluit neemt over de waardevolle bomenlijst en gebieden waardevolle houtopstand. Tot dat moment blijft de voorbescherming van de bomen en houtopstanden in het ontwerpbesluit van toepassing. Dat betekent dat u voor deze bomen en houtopstanden een omgevingsvergunning voor het kappen moet aanvragen en dat deze aanvraag wordt getoetst aan de criteria van de Bomenverordening 2017.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken