HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  De leerplichtambtenaar en het belang van onderwijs

De leerplichtambtenaar en het belang van onderwijs

Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker en word je voorbereid op je toekomst. Onderwijs is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een kostbaar verworven recht.

Wat wordt er van ouders/verzorgers van leerplichtigen verwacht?

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school en de ouderavonden bezoeken. Als u merkt dat uw kind met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de mentor bespreken.

Leerplichtwet

Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht om uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet de school dan meteen op de hoogte brengen.

Wat doet de leerplichtambtenaar? Hij of zij:

  • ziet er op toe dat leerlingen tot 18 jaar bij een school staan ingeschreven totdat zij een startkwalificatie hebben (dit is een havo- of vwo- diploma of een MBO-diploma op minimaal niveau 2);
  • doet onderzoek als er een melding komt dat een leerling zonder toestemming van school wegblijft. Hij of zij neemt vervolgens contact op met ouders/verzorgers en de leerling zelf (vanaf 12 jaar) om het verhaal te horen en mee te denken;
  • werkt samen met school om spijbelaars en uitvallers zo snel mogelijk weer naar school terug te laten keren;
  • werkt indien nodig samen met de schoolarts, het sociaal (wijk)team, de jeugdzorg en andere betrokken hulpverleners.

Wat zijn de gevolgen bij ongeoorloofd verzuim?

Na een melding van ongeoorloofd verzuim door school zal de leerplichtambtenaar onderzoeken wat er aan de hand is. Vervolgens worden afspraken gemaakt met school, leerlingen en ouders om het verzuim te stoppen. Als het verzuim niet stopt kan de leerplichtambtenaar het volgende doen;

  • Een waarschuwing geven of de leerling doorsturen naar bureau HALT voor een leer-of werkstraf;
  • U en/of uw kind doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie;
  • Een proces-verbaal opmaken of een (zorg)melding doen.

Informatie

U kunt voor  meer informatie terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Mook en Middelaar. Dat kan door een mail te sturen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl. U kunt ook bellen naar het algemene nummer van de gemeente Mook en Middelaar (024) 696 91 11 en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken