HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Besluit waardevolle bomenlijst 2017

Besluit waardevolle bomenlijst 2017

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht een waardevolle bomenlijst vast te stellen.

Criteria

Op basis van onderstaande criteria uit de Bomenverordening Mook en Middelaar 2017 hebben burgemeester en wethouder een voorlopige Waardevolle bomenlijst 2017 vastgesteld.

Voorbescherming

Voor de bomen en houtopstanden welke op deze voorlopige lijst en overzichtskaart zijn opgenomen, geldt een zogenoemde voorbescherming. Dat betekent dat deze gedurende de voorbereidingsprocedure en tot en met definitieve vaststelling van de Waardevolle bomenlijst onder het kapverbod van artikel 2, tweede lid van de Bomenverordening Mook en Middelaar 2017 vallen. Een tussentijdse aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom of houtopstand op deze voorlopige waardevolle bomenlijst of overzichtskaart zal op basis van artikel 2, derde lid van de Bomenverordening Mook en Middelaar 2017 worden beoordeeld.

Zienswijze

De lijst met waardevolle bomen en de overzichtskaart met waardevolle  houtopstanden ligt met ingang van 1 maart 2017 voor een ieder ter inzage in het KlantContactCentrum op het gemeentehuis. Tijdens openingstijden kunt u de stukken op papier inzien. Digitaal heeft u de mogelijkheid om de stukken via de gemeentelijke website in te zien. Gedurende de zes weken van ter inzage legging heeft u de mogelijkheid om uw bezwaren tegen het opnemen van een of meer bomen en/of houtopstand via een zienswijze kenbaar te maken. U heeft ook de mogelijkheid om via een zienswijze nog aanvullende bomen en/of houtopstanden aan te dragen voor de lijst of overzichtskaart. De termijn waarbinnen u uw zienswijze kenbaar kunt maken loopt van 1 maart 2017 tot en met 13 april 2017.

Criteria waardevolle  bomen en houtopstanden

Basisvoorwaarde waardevolle boom:

De conditie van een boom is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt op korte termijn niet voorzien.

Criteria waardevolle  boom:

Een boom wordt vervolgens als waardevol aangemerkt al deze voldoet aan één of meer van onderstaande criteria:

A. Beeldbepalende waarde:

i. de boom is voor minimaal 50% zichtbaar vanaf de openbare weg en is door zijn verschijning en omvang bijzonder en karakteristiek voor de soort of de omgeving;

ii. of de boom maakt deel uit van de laanstructuur als vastgelegd op de Groenstructuurkaart.

Verschijning: de boom is uitzonderlijk gelet op de hoogte, dikte, vorm of leeftijd van de boom in vergelijk met de bomen in de omgeving.

Karakteristiek: de boom heeft een habitus (natuurlijke vorm) die karakteristiek is voor de soort en gezien de standplaats kan de boom ongehinderd uitgroeien tot een volwassen boom of de locatie van de houtopstand is karakteristiek voor de omgeving.

B. Cultuurhistorische waarde:

i. Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis (bv. geboorte van een prins of prinses, koninklijk huwelijk of kroning);

ii. Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen;

iii. Kruis- of kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken;

iv. Bijzondere snoei- of groeivorm: bijvoorbeeld knotwilgen of meerstammige bomen.

C. Dendrologische waarde:

De boom is van een zeldzame soort of variëteit die landelijk weinig voorkomt.

D. Ecologische waarde:

De boom heeft betekenis doordat er zeldzame of bedreigde planten of dieren in leven (bijvoorbeeld vleermuizen of uilen) als opgenomen in de Flora- en Faunawet.

E. Basisvoorwaarde waardevolle  houtopstand:

De conditie van een houtopstand is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt op korte termijn niet voorzien.

Criteria waardevolle houtopstand:

Een houtopstand wordt vervolgens als waardevol aangemerkt als deze voldoet aan één van de onderstaande criteria:

i. Een houtopstand met een (cultuur)historische waarde;

ii. Een houtopstand die beeldbepalend is voor de omgeving;

iii. Een houtopstand die een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde heeft. Hiervan is in ieder geval sprake indien de houtopstand als beeldbepalend onderdeel is gebruikt bij de inrichting van de openbare ruimte, of op particulier terrein structureel is verweven met de ruimtelijke inrichting.

Mook, 28 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,                           De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder        mr. drs. W. Gradisen

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken