HOME  |  Actueel  |  Meer over aanpak wateroverlast  |  Subsidie voor rioolafkoppeling private terreinen

Subsidie voor rioolafkoppeling private terreinen

Afkoppelmaatregelen

Met de vaststelling van de stimuleringsregeling voor afkoppelprojecten op private erven biedt de gemeente Mook en Middelaar in samenwerking met Waterschap Limburg u de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor afkoppelmaatregelen.

Afkoppelen

Met afkoppelen wordt bedoeld dat u verharde oppervlakken van uw perceel niet meer laat afwateren op het riool voor het verwerken van regenwater. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer rioolcapaciteit om ook bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen.

Spelregels

Het treffen van passende afkoppelmaatregelen kost geld. Om u tegemoet te komen in deze kosten en samen werk te maken van het voorkomen van wateroverlast, stelt de gemeente u in de gelegenheid hiervoor subsidie aan te vragen. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden.

  • De verharde oppervlakte die wordt afgekoppeld bedraagt ten minste 40 vierkante meter, horizontaal gemeten.
  • De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal € 10 per vierkante meter. Bij projecten groter dan 200 vierkante meter wordt het subsidiebedrag beperkt tot de werkelijke uitvoeringskosten.
  • De voorgestelde wijze van afkoppelen moet voldoen aan de eisen uit de Voorkeurstabel afkoppelen. Deze is hieronder te downloaden.
  • De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het subsidiebudget is beperkt en hierbij geldt op = op.
  • Woningen nieuw gebouwd of herbouwd vanaf 2001 mogen het regenwater niet meer afvoeren op de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Uw woning dient dus vóór 2001 te zijn gebouwd om voor deze subsidie in aanmerking te komen. In Nederland is het voor bestaande woningen nog niet verplicht om af te koppelen.
  • Er kan geen subsidieaanvraag worden ingediend voor reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde afkoppelprojecten

.De precieze vereisten staan in de verordening, die hieronder te downloaden is.

Aanvragen

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater kunt u aanvragen door het 'aanvraagformulier subsidie afkoppelen private terreinen' in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden, ophalen of aanvragen bij de gemeente. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente. Zorg ervoor dat het formulier helemaal is ingevuld en duidelijk wordt op welke wijze u gaat afkoppelen.

Beoordeling

Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Als de aanvraag volledig en juist is, wordt, indien nodig, binnen enkele werkdagen een afspraak gemaakt om ter plaatse met u de af te koppelen verharding en de situatie erom heen te bekijken.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor subsidie. Als u voor de subsidie in aanmerking komt, ontvangt u binnen 4 weken na toekenning hiervan het subsidiebedrag. Binnen 3 maanden nadat u de subsidie heeft ontvangen dient gestart te worden met uitvoering van het afkoppelen. Het verhard oppervlak dient binnen 6 maanden geheel te zijn afgekoppeld. Nadat het werk gereed is dient u dit binnen 4 weken te melden bij de gemeente Mook en Middelaar, zodat een medewerker kan controleren of u de werkzaamheden volgens afspraak hebt uitgevoerd.

Waterklaar

Waterklaar is een samenwerking tussen gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten.  Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering. Om het probleem het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen.

Op de website www.waterklaar.nl en www.operatiesteenbreek.nl staan veel tips over de mogelijkheden.

Lees ook de folder ‘Regenwater in de tuin’ voor meer tips en informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken