HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Dit item is verlopen op 16-10-2019.

Overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar maken bekend dat de gemeente op 20 augustus 2019 een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met woningcorporatie Destion. De overeenkomst is afgesloten voor een wijzigingsplan welke de bouw van één woning mogelijk maakt op de hoek van de Kerkstraat en de Rijksweg te Mook.

Considerans overeenkomst

Op dit moment wordt aan de Kerkstraat en de Verbindingweg te Mook woningen gebouwd. In het bestemmingsplan Mook en Molenhoek is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van één vrijstaande woning in het verlengde van de 4 twee-onder-éénkapwoningen in aanbouw op de hoek van de Rijksweg en de Kerkstraat. Destion is eigenaar van dit perceel en heeft een wijzigingsplan opgesteld voor dit perceel. Het ontwerpwijzigingsplan zal op korte termijn in procedure worden gebracht.

Hoofdlijnen overeenkomst

  • De exploitant zal uitvoering geven aan de ontwikkeling, realisatie en instandhouding van één vrijstaande woning op de hoek Rijksweg/Kerkstraat te Mook
  • De gemeente verleent planologische medewerking aan de exploitant door middel van het opstarten van een wijzigingsprocedure ex artikel 3.6, eerste lid en onder a Wet ruimtelijke ordening;
  • Alle kosten in verband met de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van het initiatief komen geheel voor rekening van de exploitant.
  • De exploitant betaalt aan de gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het plangebied verzekerd is.
  • Eventuele planschade komt voor rekening van de exploitant.

Zienswijzen / bezwaren

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken