HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Plasmolen, ontwerp wijzigingsplan Riethorsterweg 19

Plasmolen, ontwerp wijzigingsplan Riethorsterweg 19

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

Ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp wijzigingsplan Riethorsterweg 19, Plasmolen en de hierbij behorende stukken per 15 mei 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BPRIETHORSTERWEG19-ON01.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Riethorsterweg 19 in Plasmolen, kadastraal bekend MOO 00 sectie C nummers 1424, 1991 en 1992. Het plan betreft de wijziging van de bestemming Agrarisch naar Wonen, gebruikmakend van de wijzigingsbevoegdheid in het onderliggende bestemmingsplan Mookerplas e.o., 1e herziening, door de gemeenteraad vastgesteld op 12 juli 2018. De bestaande agrarische bedrijfswoning wordt omgezet naar reguliere burgerwoning en wordt er een woning toegevoegd, ten westen van de bestaande woning.

Exploitatieplan

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd, middels een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente, gesloten op 21 april 2019, als bedoeld in art. 6.24 Wro. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar en beroep tegen open.

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 69 69 111 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken