HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Algemene Plaatselijke Verordening  |  Mook, plaatsen van sandwichborden t.b.v. open dagen Merlet college

Mook, plaatsen van sandwichborden t.b.v. open dagen Merlet college

Dit item is verlopen op 15-10-2019.

Verleende APV-vergunning

Voor het plaatsen van sandwichborden  t.b.v. open dagen Merlet college in de gemeente Mook en Middelaar van 28 oktober  t/m  11 november 2019 door ESH Media. Verzonden op 26 augustus 2019.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken