HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Mook, ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 3

Mook, ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 3

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Groesbeekseweg 3 en de hierbij behorende stukken per 8 mei 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.Groesbeekseweg3-ON01.

Plangebied

Het plangebied betreft het gemeenschapshuis Mook en de directe omgeving aan de Groesbeekseweg 3. In het ontwerpbestemmingsplan heeft het gemeenschapshuis de bestemming ‘gemengd’. Binnen deze bestemming zijn de volgende functies toegestaan: cultuur en ontspanning, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast is aan de voorzijde en achterzijde van het bouwblok een aanduiding opgenomen. Binnen deze aanduiding zijn kantoren, kleinschalige detailhandel en dienstverlenende activiteiten toegestaan. 

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 69 69 111 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken