HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verleende omgevingsvergunningen  |  Mook, kappen van 71 bomen ten behoeve van de realisatie van de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

Mook, kappen van 71 bomen ten behoeve van de realisatie van de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

KAPPEN

Tussen Halderweg en fietsonderdoorgang te Mook voor het kappen van 71 bomen ten behoeve van de realisatie van een deel van de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen. Verzenddatum is 2 januari 2019. Hierboven genoemde besluiten treden in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Inzien

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken