HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verleende omgevingsvergunningen  |  Mook, Bracamonteweg 9 bouwen van een woning

Mook, Bracamonteweg 9 bouwen van een woning

Dit item is verlopen op 29-05-2020.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgende omgevingsvergunning is verleend:

BOUWEN

Op Bracamonteweg 9 te Mook voor het bouwen van een woning. Verzenddatum is 6 april 2020. Hierboven genoemde besluiten treden in werking de dag na datum verzending.

Inzien:

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken