HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Molenhoek, ontwerpbestemmingsplan ‘Peutz Molenhoek’

Molenhoek, ontwerpbestemmingsplan ‘Peutz Molenhoek’

Dit item is verlopen op 15-10-2019.

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Peutz Molenhoek’ met de hierbij behorende stukken per 5 september 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BPPEUTZ.ON01. Peutz is een adviesbureau dat is gevestigd aan de Lindenlaan 41 te Molenhoek. Door de toegenomen vraag naar onderzoeksdiensten is extra ruimte voor onderzoeksfaciliteiten gewenst. Peutz is derhalve voornemens om haar onderzoekscampus uit te breiden. Tevens is het voornemen om het voormalige woonhuis aan de Lindenlaan 35 mede in gebruik te nemen voor logiesfuncties (overnachting en verblijf van medewerkers, stagiaires e.d.). Daarnaast zijn de panden aan de Lindenlaan 33, 43 en 45 inmiddels in eigendom van Peutz. Het plan bestaat om deze panden in gebruik te nemen voor bedrijfsactiviteiten en/of logiesfuncties. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd, middels een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente, als bedoeld in art. 6.24 Wro. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar en beroep tegen open.

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken