HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Middelaar, bestemmingsplan “Elzenstraat 14

Middelaar, bestemmingsplan “Elzenstraat 14

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 24 januari 2019 het bestemmingsplan “Elzenstraat 14, Middelaar” heeft vastgesteld.

Inzien

Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 20 februari 2019 op het gemeentehuis ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.ELZENSTRAAT14-VA01.

Beroep

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan tijdig hun zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken