HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de Ruimtelijke Ordening  |  Middelaar, bestemmingsplan “Elzenstraat 11, Middelaar”

Middelaar, bestemmingsplan “Elzenstraat 11, Middelaar”

Dit item is verlopen op 08-05-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 februari 2019 het bestemmingsplan “Elzenstraat 11, Middelaar” heeft vastgesteld.  Dit bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken zal per 20 maart 2019 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.ELZENSTRAAT11-VA01

Herontwikkeling

Initiatiefnemer is voornemens de locatie Elzenstraat 11, 11a en 11b te herontwikkelen. De eigenaren zijn gestopt met de agrarische activiteiten en zijn daarom voornemens de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming. Specifiek worden Elzenstraat 11 en 11b omgezet naar twee burgerwoningen. Hierdoor wordt de huidige bedrijfswoning vervangen door twee burgerwoningen. De huidige mantelzorgwoning Elzenstraat 11a blijft een mantelzorgwoning, al wordt in dit bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, waarbij deze mantelzorgwoning kan worden omgezet naar één burgerwoning, mits passend binnen de gemeentelijke woonvisie. Aan de Kampweg wordt een bouwkavel toegevoegd voor één vrijstaande burgerwoning. Voor het bouwperceel aan de Kampweg wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waardoor, mits juridisch en planologisch passend, een tweede burgerwoning mogelijk is.

Beroep

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen het genomen besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na datum ter inzage legging. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken